Organisation

Vid institutionen arbetar ett 40-tal anställda. Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt med stöd av ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

 

Institutionsledning

Institutionen leds av prefekt och ställföreträdande prefekt, tillika ordförande och vice ordförande i institutionstyrelsen. Prefektens uppgift är att leda arbetet inom institutionen med ansvar för personal och organisation. Prefekt är även ytterst resultatansvarig för institutionen.

Den administrativa chefen ansvarar för övergripande planering och samordning av de administrativa rutinerna, strategisk ekonomisk planering, budget, bokslut, ekonomiska prognoser samt projektredovisning och arbetsledning för TA-personal. Inom ansvarsområdet ingår även handläggning av ärenden inom ekonomi, personal, upphandling, registratur, arkiv, förvaltningsjuridik, arbetsrättsliga frågor, kommunikation, miljö, IT/webb, telefoni, lokalplanering, studievägledning och kursadministration samt administration av Stockholmspriset i kriminologi.

Ledningsgruppen vid institutionen är ett rådgivande stöd till prefekt, ställföreträdande prefekt samt till Institutionstyrelsen. Ledningsgruppen består av prefekt Felipe Estrada, ställföreträdande prefekt Anders Nilsson, administrativ chef Silsa Heilborn, administrativ respektive pedagogisk studierektor för grundnivå Gabriella Olsson respektive Lena Roxell samt Susanne Alm, studierektor för forskarutbildning.

 

Institutionsstyrelsen

Högsta beslutfattande organ på institutionen är Institutionsstyrelsen (IS). Institutionsstyrelsen leds av prefekt som är ordförande. Ledamöter i styrelsen är ställföreträdande prefekt, representanter från forskare/lärare, teknisk/administrativ personal, doktorander samt studenter som representeras av Kräm.

 

Arbetsmiljö

Prefekt Felipe Estrada är ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid institutionen. Ansvaret för det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhetsfrågor har delegerats till stf prefekt Anders Nilsson. Arbetet bedrivs i nära samarbete med skydds-/arbetsmiljöombuden, administrativ chef Silsa Heilborn samt institutionens arbetsgrupp för frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor.

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar arbetsmiljö-, jämställdhets- och jämlikhetsarbetet vid institutionen. I det löpande arbetet ingår en kontinuerlig översyn av institutionens plan för arbetsmiljö och lika villkor. Gruppen träffas några gånger per termin.

Arbetsgruppen består av nedan funktioner/personer:
Anders Nilsson (Stf prefekt)
Katarina Winter (Skydds-/arbetsmiljöombud)
Gabriella Olsson (administrativ studierektor, studievägledare)
Enes Al Weswasi (Biträdande skydds-/arbetsmiljöombud, doktorandrepresentant)
Studentrepresentant

Här hittar du mer information om universitets arbetsmiljö- och lika villkorsarbete

Institutionens skyddsombud är Katarina Winter. Biträdande skyddsombud och doktorandrepresentant är Enes Al Weswasi. Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren. Ombudet har till uppgift att värna en god arbetsmiljö.

 

Administrativ chef är institutionens miljöansvarige/miljörepresentant (under ht 2023 – vt 2024 tillfälligt ersatt av stf prefekt). Inom uppdraget ingår ansvar för att samordna och leda det operativa miljöarbetet på institutionen. Därtill ingår att se till att universitetets policys, miljörutiner och anvisningar samt miljölagstiftning efterföljs. 

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
På denna sida