Under utbildningen

På den här sidan hittar du som redan studerar på Kriminologiska instutionen information om hur dina studier går till samt vilka resurser som finns till ditt förfogande.

Två studenter sitter vid ett bord och pluggar, sedda ovanifrån
Foto: Niklas Björling

 

 

För kontaktuppgifter till vår studievägledare och studentexpedition se rubriken "kontakt" längst ner på denna sida.

 

För att bli beviljad studieuppehåll på kurs/program måste särskilda skäl föreligga. Dessa finns reglerade i Högskoleförordningen 7 kap 33§ och kan vara sociala eller medicinska, ex vård av barn eller studentfackligt uppdrag. Särskilda skäl kan även innebära tidsbegränsad provanställning. Mer om giltiga skäl hittar du i själva blanketten nedan. 

För att ansöka om studieuppehåll fyller du i följande blankett:  Ansök om studieuppehåll (272 Kb) . 

Avslag på ansökan om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden. Instruktioner om hur du går tillväga finns i den bifogade blanketten. 

Blanketten kan scannas och mailas till studievagledning@criminology.su.se alternativt lämnas till studievägledaren eller skickas till:

Studieadministratör
Kriminologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Vill du avbryta din utbildning registrerar du ett avbrott på din Ladok-sida. Läs mer här.

Vad är ett tillgodoräknande?

Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola kan du ansöka om att få dessa studier eller delar av studierna tillgodoräknade. Det innebär att du ersätter delkurser eller moment i en kurs du är antagen till med tidigare studier. Observera att vi endast beviljar tillgodoräknande för hela delkurser, inte enstaka moment i delkurserna.

När kan jag göra ett tillgodoräknade?

För att kunna ansöka om ett tillgodoräknande behöver du vara student vid Stockholms Universitet.  

Hur går jag tillväga för att ansöka om tillgodoräknande?

Ansökan görs på en särskild blankett, se nedan länk. Ytterligare instruktioner finns på blanketten, följ dessa noga.  

Ansök om tillgodoräknande (116 Kb)

Ifylld blankett scannas tillsammans med bilagor och mailas till studentexpeditionen@criminology.su.se.
Ansökan kan även lämnas lämnas till studentexpeditionen eller skickas till:

Studentadministratör
Kriminologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm. 

Vad behöver jag bifoga i min ansökan?

I din ansökan måste du bifoga ditt resultatintyg samt kursplaner för den kursen du läst innan och kursplan till den kursen du vill att ska ersättas genom ett tillgodoräknande.

Viktigt att tänka på 

Observera att för de poäng som tillgodoräknas erhåller du inte studiemedel. Det betyder att din rätt till studiemedel kan komma att påverkas.

Tillgodoräknande får heller inte ingå i en examen tillsammans med genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet. 

En beviljad ansökan om tillgodoäknande kan inte justeras. Är du som student osäker på vad ett tillgodoräknande kommer att innebära för dig och dina studier rekommenderar vi att du kontaktar studentexpeditionen

Anmälan

Skriver du hemtentamen behöver du inte anmäla dig, utan du lämnar in via Athena.
Skriver du salstenta måste du anmäla dig i Ladok senast 12 dagar innan tentamenstillfället. Observera att du måste anmäla dig för att få skriva tentan. Det går inte att dyka upp oanmäld.

Har du intyg från NAIS och vill skriva anpassad tentamen måste du även kontakta studieadminstrationen och meddela detta senast 12 dagar innan tentamenstillfället.

Din skrivsal

Din placering anslås i ditt eller kursens schema i TimeEdit 5 - 2 dagar innan tentamenstillfället. Klicka på länken i kolumnen "rumsplacering (salstentamen)" och logga in med ditt fullständiga personnummer för att se din exakta placering.

Läs mer om att skriva tentamen på SU:s hemsida.

 

Stockholms Universitet ser allvarligt på fusk och plagiering. Allt misstänkt fusk anmäls och du riskerar att bli avstängd från universitetet. På länken nedan hittar du vad fusk och plagiering innebär och hur du kan undvika det.

Läs mer om fusk och plagiat vid Kriminologiska institutionen

 

Om du vill begära omprövning av ett betyg eller resultat på en examination, gör du det skriftligt enligt följande instruktioner tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som du vill få omprövad.

Det finns inte någon tidsgräns för när en begäran om omprövning kan lämnas in, men vi rekommenderar att du tar kontakt med din examinator så fort som möjligt.

Instruktioner för omprövning (159 Kb)

 

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. En förbättrad balans ska eftersträvas mellan kvinnors och mäns inflytande på verksamheten samt mellan antalet kvinnor och män inom densamma.

Läs mer om jämlikhet och likabehandling på SU:s centrala sidor

 

Oavsett om diskriminering eller (sexuella) trakasserier har skett mellan studenter eller mellan student och anställd har universitetet utredningsskyldighet. Om du som student på Kriminologiska institutionen upplever dig utsatt ska du i första hand vända dig till studierektorn för grundnivå, Gabriella Olsson. I andra hand kan du vända dig till ställföreträdande prefekt Anders Nilsson. Om du inte vill ta upp detta med din institution kan du vända dig till SU:s jämlikhetssamordnare.

Efter ett inledande samtal mellan studenten och studierektorn på Kriminologiska institutionen kommer ärendet att utredas tillsammans med Studentavdelningen. Ärendet dokumenteras skriftligen.

Om du först vill prata med någon om det som hänt, utan att det behöver sluta i en utredning kan du vända dig till Studenthälsan eller studentombudsmannen på Studentkåren.

 

På Stockholms universitet är alla ämnesråd en del av studentkåren. Ämnesråden har bildats av studenter, för studenter. Enligt studentkårens stadgar har ämnesråden till uppgift att ”tillvarata de studerandes intressen i utbildningsfrågor inom sitt område” samt att ”verka för gott kamratskap bland de studerande”. Det gäller förstås också för oss i KRÄM – Kriminologernas Ämnesråd. KRÄM ser som sin yttersta uppgift att verka som ett forum och samla upp idéer för att öka och stimulera studentinflytandet. KRÄM anstränger sig också för att arrangera många och spännande aktiviteter under varje termin.

Därutöver finns KRÄM representerade i institutionsstyrelsen (IS), det högsta beslutande organet på Kriminologiska institutionen. Där behandlas ärenden som rör institutionens verksamhet och det är KRÄM:s uppgift att närvara vid dessa möten och att belysa hur olika beslut påverkar eller kan påverka studenterna och deras intressen.

KRÄM är öppet för alla studenter vid kriminologiska institutionen och vi uppmuntrar studenter från utbildningens alla nivåer att gå med i vårt ämnesråd. Trots att vi är ett litet ämnesråd på en liten institution är vi en aktiv skara studenter som är engagerade i studentlivet och studentfrågor av alla slag. KRÄM är studenter som jobbar för studenternas bästa, och ämnesrådet är en stor resurs när det gäller att påverka utbildningens form. Ta tillfället i akt att förbättra din egen och andras studiesituation.

Du kan kontakta KRÄM via kramstockholm@gmail.com.
Du kan även lämna synpunkter anonymt till KRÄM här.

Följ KRÄM på Facebook här

Kriminologiska institutionens ämnesråd 2023-2024

Ordförande: Sofie Hellmer
Vice ordförande: Julia Lundström

 

Studentkåren kan hjälpa dig, Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd.
 
Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.
 
Du kan hitta mer information på SUSs hemsida.

Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.
 

 

Att arbeta som amanuens 

En amanuens är en student som parallellt med sina studier i kriminologi arbetar på institutionen. Som amanuens på kriminologiska institutionen är din huvudsakliga uppgift att assistera kursansvariga lärare med administration och tentarättning på en- eller ibland flera av institutionens kurser. Men vardagen för en amanuens är varierad och kan också innebära att stötta i något av institutionens forskningsprojekt eller kanske i det löpande administrativa arbetet.

Att parallellt med studierna arbeta som amanuens ger inte bara ett extra tillskott till studentkassan och en merit till CV: et. Som amanuens får du också en god inblick i vad arbetet på en institution innebär, du lär känna centrala personer inom ditt ämnesområde och du ges också en möjlighet att både dela och utveckla din egen ämneskunskap. 

–    Jag skulle absolut rekommendera andra studenter att bli amanuenser, säger Ellen Ingren, amanuens på kriminologiska institutionen VT23.

- Man får lära sig mycket om hur institutionen arbetar och det är ett perfekt extrajobb.


Vi publicerar lediga amanuenstjänster på institutionens och universitets hemsida inför varje hösttermin. Håll utkik då om det låter intressant!

 

Kontakt

 

Studentexpedition

För frågor om registrering, scheman, tillgodoräknanden, utlämnande av allmän handling (exempeltentor), kursplaner, DiVA, studieintyg och annat som rör kursadministration kontaktar du vår studentexpedition. För mejladress eller öppettider se nedan.

Studentexpedition
 

Studievägledning

Vägledningen är till för dig som funderar på att börja studera, redan är student eller nyligen avslutat dina studier i kriminologi vid Stockholms universitet. Hos oss får du ämnesspecifik vägledning och information om institutionens kurs- och programutbud, utlandsstudier, vidarerutbildningsmöjligheter, arbetsmarknadsfrågor etc. Vi svarar på frågor kring din studiesituation och stöttar i ärenden som studieuppehåll och studieplanering. Läs mer här

Studievägledningen samordnar också Kriminologiska institutionens stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättning men för att ta del av stödet måste du först göra en ansökan. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Du kan kontaktar oss via e-post eller boka besöka under våra mottagningstider, se nedan

Studievägledare
På denna sida