Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Efterfrågan på lärare inom grundskola och fritidshem kommer att vara stor de kommande tio åren även om den kan variera regionalt. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer dina ämneskunskaper kompletteras med kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som bland annat omfattar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning samt konflikthantering och ledarskap. En del av programmet genomförs på en skola i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Fråga Karin

Karin, student

Inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, 3 år

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever mellan 6-12 år. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som grundlärare i fritidshem och med att undervisa i bild & form, musik eller idrott & hälsa i årskurs F-6. En stor del av barns identitetsskapande sker i skolan samt på fritidshemmet och där har du som lärare en viktig roll.

Innehåll

Under utbildningen får du utveckla ett yrkeskunnande och lära dig att arbeta med gruppdynamik, estetiska processer, bedömning, barns sociala utveckling och lek. Du lär dig att leda elever i gestaltande, digitala, multimodala och utforskande projekt. Vi erbjuder dig en studioverksamhet som ger möjligheter till ämnesintegrerande övningar och arbeten.

Programmet innehåller också en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på fritidshem och skola.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem samt behörighet att undervisa i bild & form, musik eller idrott & hälsa i årskurs F-6.

För detaljerad information om Inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, se Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb

Student Susanna

Susanna, student

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp, 4 år

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever i åldern 6-9 år och lägger grunden till deras fortsatta lärande. I dessa åldrar är barnen väldigt nyfikna på sin omvärld.

Innehåll

Du studerar svenska, matematik, engelska, naturvetenskap och teknik samt samhällsorienterande ämnen. Grundläggande i utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen kan integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. För att ta tillvara barnens naturliga lust och nyfikenhet ingår lek och skapande som väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en grundlärarexamen för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

För detaljerad information om Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp, se Institutionen för språkdidaktiks webb

 

Fråga Jenny, student
Jenny, student

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, 240 hp, 4 år

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4–6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9 och 12 år. Under dessa årskurser vidareutvecklas och fördjupas barns lärande. För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är levande och intresseväckande behöver du som lärare både fördjupade ämneskunskaper och verktyg för hur man undervisar.

Innehåll

Teorier om lärande genomsyrar utbildningen, bland annat genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande. Du studerar svenska, matematik, engelska och ett valbart ämne. Det valbara ämnesområdet består av antingen 30 hp i naturorienterande ämnen och teknik, 30 hp i samhällsorienterande ämnen eller 30 hp idrott och hälsa. Idrott och hälsa studeras vid Fackhögskolan Gymnastik och idrottshögskolan.

Examen

Utbildningen ger dig en grundlärarexamen för arbete i grundskolans årskurs 4-6.

För detaljerad information om Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 240 hp, se Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapligaämnenas didaktiks webb

 

NY UTBILDNING: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp

I höst startar universitetet en unik utbildning för den som vill bli teckenspråkig tvåspråkig grundlärare. Målet är att utbildningen ska ge behörighet att undervisa i specialskolan.

INFRORMATION KOMMER, Tills vidare se artikel.