barn

Som speciallärare kan du arbeta i alla pedagogiska verksamheter och med samtliga åldersgrupper, det vill säga från förskoleklass till vuxenutbildning.

Följande inriktningar på speciallärprogrammet finns:

Innehåll med teori och praktik

Varje kurs i programmet planeras från dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela programmet. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet.

Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare och organiseras av Specialpedagogiska institutionen. Verksamhetsförlagda fältstudier flätas kontinuerligt in i programmet och utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som samlas in under de fältförlagda studierna.

Speciallärarprogrammet leder till speciallärarexamen.
Observera att det är ansökningsperiod mellan den 17 februari till den 16 mars.

För detaljerad information:

Speciallärarprogrammet 90 hp, se Institutionen för specialpedagogiks webb