Som specialpedagog kan du arbeta i alla pedagogiska verksamheter och med samtliga åldersgrupper, det vill säga från förskoleklass till vuxenutbildning.

Innehåll med teori och praktik

Specialpedagogutbildningen syftar till att utveckla kvalificerade kunskaper om olika förhållanden i samhälle, skola och på individnivå som riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Genom fördjupade studier om sociala samspelsprocesser, ledarskap, samverkan och pedagogisk utveckling kompletterar du din lärarexamen och skaffar dig förutsättningar för yrkesutövning som specialpedagog.

Varje kurs i programmet planeras från dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med innehållet. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela programmet.

Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet. VFF ingår som en obligatorisk del i utbildningen till specialpedagog och organiseras av Specialpedagogiska institutionen.

Utbildningen leder till specialpedagogexamen.
Observera att det är ansökningsperiod mellan den 17 februari till den 16 mars.

 

För detaljerad information:

Specialpedagogprogrammet, se Institutionen för specialpedagogiks webb