Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Barn- och ungdomsvetenskap

Inom fältet studeras barns och ungdomars lek, utveckling och lärande samt utvecklingsbetingelser, socialisation och livsvillkor. Många olika metoder och tekniker används parallellt och i samverkan. Forskningen omfattar även faktorer som har konsekvenser för pedagogiskt arbete med barn och ungdomar.

Barn- och ungdomsvetenskap

Fritidspedagogik och fritidshemspadagogik

Fritidshemspedagogik behandlar barns sociala utveckling, bildning och lärande i relation till fritidshemmets verksamhetsfält. Området har vuxit fram i växelverkan mellan skolans och fritidshemmets praktiker för att skapa sammanhang i barnets hela dag.

Fritidspedagogik och fritidshemspadagogik

Barnkultur

Vid Stockholms universitet pågår forskning om barn och kultur vid ett flertal institutioner. Centrum för barnkulturforskning, CBK, ser som en av sina uppgifter att sammanföra forskare och forskning från olika ämnesområden för kunskapsmässigt, teoretiskt och metodologiskt utbyte.

Barnkultur

Förskoledidaktik

Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer studier av villkoren för små barns lärande och meningsskapande i relation till barns eget utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har också leken en central roll.

Förskoledidaktik

 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Humanistisk ämnesdidaktisk forskning

Kärnan i humanistisk ämnesdidaktisk forskning är ett fokus på undervisning och lärande i ett antal skolämnen. För HSD:s del handlar detta främst om historia, religion och filosofi i hela utbildningssektorn, samt om estetiska ämnen; bild, musik och drama. Inom detta breda område belyser forskningen hela det didaktiska fältet, från förutsättningarna för undervisning och lärande, själva processerna och resultaten av dessa.

Humanistisk ämnesdidaktisk forskning

Samhällsvetenskaplig ämnesdidaktisk forskning

Den samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiska forskningen vid HSD är inriktad mot frågor som rör undervisning och lärande i samhällskunskap, samhällsvetenskapliga ämnen och geografi på olika utbildningsnivåer. Särskilt intresse riktas mot att främja forskning som rör begreppsbildning, begreppsutveckling, lärande och hur faktorer som epistemologisk (kunskapsteori; läran om kunskap) förståelse och emotioner påverkar lärande.

Samhällsvetenskaplig ämnesdidaktisk forskning

 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Matematikämnets didaktik

Forskningen i matematikämnets didaktik som bedrivs vid institutionen fokuserar bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, mångkulturalitet och språk samt begreppsbildning.

Matematikämnets didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Avdelningen i naturvetenskapsämnenas didaktik bedriver forskning om lärande, undervisningens mål och syften, specialpedagogiska frågor, utvärdering och undervisningsmetoder som berör naturvetenskap och hållbar utveckling.

Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Institutionen för pedagogik och didaktik

På institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs tre olika forskningsområden.

Skola, yrkesutbildning och högre utbildning

Inom skola, yrkesutbildning och högre utbildning behandlas frågor om lärande och kunskapsbildning i olika typer av utbildningssammanhang, undervisningssituationer och lärmiljöer.

Skola, yrkesutbildning och högre utbildning

Organisation, administration och informellt lärande

Pedagogisk och didaktisk forskning inom organisation, arbetsliv och informellt lärande belyser vuxnas lärande och utveckling av kompetens och yrkesidentiteter i olika typer av verksamheter och organisationer.

Organisation, administration och informellt lärande

Samhällsförändring, inkludering och hälsa

Forskning inom samhällsförändring, inkludering och hälsa handlar om hur samhälleliga förändringar skapar förutsättningar för människors lärande och utveckling i olika avseenden.

Samhällsförändring, inkludering och hälsa

 

Institutionen för språkdidaktik

Språkdidaktik

Språkdidaktik är ett brett, flervetenskapligt ämne. Gemensamma nämnare för forskning inom ämnet är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning.

Språkdidaktik

 

Specialpedagogiska institutionen

Delaktighet och lärande

Forskningsområdet är framförallt inriktat på barn och unga som har funktionsnedsättning och barn och unga i behov av särskilt stöd, däribland barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Forskningen undersöker hur samspel, närmiljöer, och organisatoriska system påverkar deras delaktighet, lärande, utveckling och välbefinnande. 

Delaktighet och lärande

Lärandemiljöer och didaktisk utveckling

Forskning om aktiviteter, strategier och sätt att arbeta med lärande som utvecklar verksamheterna och förebygger uppkomsten av svårigheter i pedagogiska situationer, både i utbildning, i högskoleutbildning och i arbetsliv.

Lärandemiljöer och didaktisk utveckling

Spädbarnsårets- och förskolans specialpedagogik

Forskningsområdet uppmärksammar små barns och förskolebarns livssituation och behov av hälsa, omsorg, lärande och utveckling. I fokus är specialpedagogiska perspektiv på förutsättningar och villkor för en förebyggande och inkluderande lärandemiljö för alla barn och varje barn. Dessa områden studeras i relation till begrepp som etik, likvärdighet och demokrati och anses influerade av både arv och miljörelaterade faktorer.

Spädbarnsårets- och förskolans specialpedagogik

Etik, makt och profession

Det här forskningsområdet fokuserar på föreställningar om mänsklig mångfald och olika institutionella lösningar som relaterar till dessa i utbildning och omsorg. Här framträder vad som kan bli och blir möjligt för olika grupper i ett samhälle.

Etik, makt och profession

Migration och utbildning

I fokus för det här forskningsområdet står multipla relationer mellan migration och utbildning. Migrationen kan påverka utbildningssystemet både indirekt och direkt. 

Migration och utbildning