Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Barn- och ungdomsvetenskap

Inom fältet studeras barns och ungdomars lek, utveckling och lärande samt utvecklingsbetingelser, socialisation och livsvillkor. Många olika metoder och tekniker används parallellt och i samverkan. Forskningen omfattar även faktorer som har konsekvenser för pedagogiskt arbete med barn och ungdomar.

Fritidspedagogik / fritidshemspedagogik

Fritidshemspedagogik behandlar barns sociala utveckling, bildning och lärande i relation till fritidshemmets verksamhetsfält. Området har vuxit fram i växelverkan mellan skolans och fritidshemmets praktiker för att skapa sammanhang i barnets hela dag.

Barnkultur

Vid Stockholms universitet pågår forskning om barn och kultur vid ett flertal institutioner. Centrum för barnkulturforskning, CBK, ser som en av sina uppgifter att sammanföra forskare och forskning från olika ämnesområden för kunskapsmässigt, teoretiskt och metodologiskt utbyte.

Förskoledidaktik

Är du intresserad av små barns lärande och dess möjlighetsvillkor i kombination med förskollärarprofessionens traditioner och kunskapsbas? Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer studier av villkoren för små barns lärande och meningsskapande i relation till barns eget utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har också leken en central roll.

 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Humanistisk ämnesdidaktisk forskning

Kärnan i humanistisk ämnesdidaktisk forskning är ett fokus på undervisning och lärande i ett antal skolämnen. För HSD:s del handlar detta främst om historia, religion och filosofi i hela utbildningssektorn, samt om estetiska ämnen; bild, musik och drama. Inom detta breda område belyser forskningen hela det didaktiska fältet, från förutsättningarna för undervisning och lärande, själva processerna och resultaten av dessa.

Samhällsvetenskaplig ämnesdidaktisk forskning

Den samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiska forskningen vid HSD är inriktad mot frågor som rör undervisning och lärande i samhällskunskap, samhällsvetenskapliga ämnen och geografi på olika utbildningsnivåer. Särskilt intresse riktas mot att främja forskning som rör begreppsbildning, begreppsutveckling, lärande och hur faktorer som epistemologisk (kunskapsteori; läran om kunskap) förståelse och emotioner påverkar lärande.

 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Matematikämnets didaktik

Forskningen i matematikämnets didaktik som bedrivs vid institutionen fokuserar bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, mångkulturalitet och språk samt begreppsbildning.

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Avdelningen i naturvetenskapsämnenas didaktik bedriver forskning om lärande, undervisningens mål och syften, specialpedagogiska frågor, utvärdering och undervisningsmetoder som berör naturvetenskap och hållbar utveckling.

 

Institutionen för pedagogik och didaktik

På institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs tre olika forskningsområden.

Skola, yrkesutbildning och högre utbildning

Inom skola, yrkesutbildning och högre utbildning behandlas frågor om lärande och kunskapsbildning i olika typer av utbildningssammanhang, undervisningssituationer och lärmiljöer.

Organisation, administration och informellt lärande

Pedagogisk och didaktisk forskning inom organisation, arbetsliv och informellt lärande belyser vuxnas lärande och utveckling av kompetens och yrkesidentiteter i olika typer av verksamheter och organisationer.

Samhällsförändring, inkludering och hälsa

Forskning inom samhällsförändring, inkludering och hälsa handlar om hur samhälleliga förändringar skapar förutsättningar för människors lärande och utveckling i olika avseenden.

 

Institutionen för språkdidaktik

Språkdidaktik

Språkdidaktik är ett brett, flervetenskapligt ämne. Gemensamma nämnare för forskning inom ämnet är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning.

 

Specialpedagogiska institutionen

Jämlikhet, demokrati och värdegrundsfrågor

Forskningsfältet demokrati och värdegrundsfrågor berör maktstrukturer där jämlikhet och rättvisa, samt olika uppfattningar om normalitet och avvikelse blir betydelsefulla utbildnings- och forskningsfrågor. Begrepp som demokrati, rättvisa och etik står i centrum

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Forskningsgruppens arbete är framför allt inriktat på barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare för att främja lärande, utveckling och välbefinnande och för att minska hinder under livscykeln.

Lärandemiljöer och didaktisk utveckling

Forskning om aktiviteter, strategier och sätt att arbeta med lärande som utvecklar verksamheterna och förebygger uppkomsten av svårigheter i pedagogiska situationer, både i utbildning, i högskoleutbildning och i arbetsliv.

Specialpedagogik och yngre barn

I fokus är alla barn och varje barns förutsättningar och villkor samt behov av en förebyggande och interaktiv inkluderande lärandemiljö.