Camilla Bardel, professor vid Institutionen för språkdidaktik
Camilla Bardel, professor vid Institutionen för språkdidaktik

Ett av projekten befinner sig nu i avslutningsfasen och det vi tittat på är hur den som lär sig ett andraspråk tillämpar det nya språket på en mycket avancerad nivå, förklarar Camilla Bardel. Går det att bli lika duktig på ett andraspråk som någon som har språket som sitt modersmål?

Projektet som stöds av Riksbankens Jubileumsfond, är en del av programmet ”Avancerad andraspråksanvändning” och har initierats av Kenneth Hyltenstam vid Centrum för tvåspråkighet.

Camilla Bardels uppgift har varit att titta på hur det ser ut inom franska och italienska, närmare bestämt på hur utvecklat ordförrådet är hos den som lär sig dessa språk.

- Förutom mina språk har andra institutioner tittat på hur det ser ut med engelska, spanska och portugisiska. Det vi kommit fram till att det i princip inte finns några begränsningar när det gäller att utveckla ordförrådet på ett främmande språk. Det går att få ett lika rikt ordförråd som hos en infödd. Däremot är det svårare att få till uttalet liksom grammatiken om man inte är väldigt ung när man lär sig.

Givande att samarbeta

Camilla Bardel tycker att det är givande att arbeta över institutionsgränserna.

-  Man får bland annat möjlighet att bredda sig. För min egen del har det också inneburit att jag har kunnat fortsätta med mitt projekt fastän jag har bytt institution under arbetets gång. Jag påbörjade undersökningen på institutionen för franska och italienska men har nu flyttat till institutionen för språkdidaktik. Nu är jag tillbaka på italienska, och har hela tiden handlett doktorander på båda institutionerna.

Ytterligare samarbetsprojekt

Camilla Bardel ingår också i ytterligare ett samarbetsprojekt. Den här gången jobbar hon bland annat med en forskare från Uppsala Universitet

- I projektet tittar vi på tredjespråksinlärning. Vi undersöker hur tidigare inlärda språk påverkar hur man tar till sig ännu ett språk. Nu har vi hållit på i 1,5 år och kommer att fortsättas lika länge till.

- Hittills har vi kommit fram till att både modersmålet och tidigare inlärda språk påverkar inlärningen av ett tredje språk. Det gäller framförallt när man är på nybörjarstadiet.

Tidigare influenser påverkar inlärning

Camilla Bardel förklarar att det finns influenser från de tidigare språken som man kan dra nytta av. Influenserna yttrar sig på olika sätt beroende på vilka språk som är inblandade och hur de påminner om varandra. Hur man hanterar dessa influenser beror också på om man studerat språken teoretisk eller inte.

- Den som studerat ett främmande språk på formell väg tidigare har ofta en högre abstrakt förståelse av ett språks uppbyggnad. Teoretisk kunskap verkar  påverka vid inlärningen av ett nytt språk om detta lärs in på ett liknande sätt. Man kan sannolikt använda sig av de tidigare språken för att förstå till exempel grammatisk uppbyggnad och ordföljd, förtydligar Camilla Bardel.

I sitt arbete har hon och hennes kollegor låtit vuxna få lära sig ett tredje språk på nybörjarnivå.

- Under tiden har vi spelat in dem och därefter analyserat ordföljden och ordförrådet i det nya språket. På så sätt har vi bland annat kunnat se  hur modersmålet och det tidigare inlärda språket påverkar inlärningen. Påverkan ser  alltså olika ut, beroende på om man har studerat språket, eller om man har lärt sig språket på informell väg.
 

Fördelar med samarbete

När det gäller  att samarbeta i projekt ser Camilla Bardel bara fördelar.

- Var och en har sina respektive arbetsuppgifter. Men genom att samarbeta med andra kompetenta personer får både man själv och projekten en bredd som inte skulle vara möjlig annars. Man får också feedback ur olika synvinklar, säger Camilla Bardel  och berättar att hon också har en forskarskola för lärare i de främmande språkens didaktik.

Uppdraget ingår i regeringens satsning på fortbildning av lärare. Även detta är ett samarbetsprojekt.

- Vi är en stor grupp forskare i språk från universiteten i Lund, Göteborg, Växjö, Uppsala  och Stockholm som jobbar som handledare, avslutar Camilla Bardel.

 

Text av: Madeleleine Salomon