Lázaro Moreno Herrera, Foto: Eva Dalin
Lázaro Moreno Herrera, Foto: Eva Dalin
 

För att lära sig en lång rad yrken måste elever få med sig både teoretiska och praktiska kunskaper i gränslandet mellan skola och arbetsliv. Det gör utbildningarna av allt från elektriker och kockar till undersköterskor komplexa, och därför spännande att forska om.

– Även om olika yrkesutbildningar har helt olika innehåll finns det en röd tråd av övergripande frågor. Till exempel hur undervisning och läroplaner läggs upp, effekter av utbildningspolitiken, lärlingssystem och tyst kunskap som inte går att lära sig på ”traditionell” väg samt metoder för betyg och bedömning, förklarar Lázaro Moreno Herrera.

Han är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot yrkesämnen och leder en ganska nybildad forskningsgrupp inom yrkeskunnande och lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Forskare med lång erfarenhet inom området som tidigare har varit utspridda samlas nu för att tillsammans kunna identifiera relevanta forskningsfrågor.
 

 

Bred forskning ska ge samlad bild

Lázaro Moreno Herrera lyfter fram hur viktigt det är att belysa området ur flera aspekter. Ett exempel är det aktuella problemet att få elever väljer gymnasiets yrkesutbildningar, samtidigt som många industrier har svårt att rekrytera arbetskraft.

– För att förstå orsakerna bakom det krävs forskning om utbildningspolitik och att unga måste göra tidiga yrkesval, liksom vilken status praktiska yrken har och vår syn på akademisk kontra praktisk kunskap.

Här finns kopplingar till ett av hans egna forskningsområden om slöjd och hur undervisningen i ämnet kan organiseras och fungera för att väcka ett intresse för teknik och praktisk problemlösning. Något han lyfter fram är att slöjd och teknik i många andra länder samlas som ett ämne, bland annat i hans hemland Kuba och i Finland där han skrev sin avhandling om slöjd och teknik vid Åbo Akademi.

– På det sättet blir ämnet bredare och kan rymma mycket mer. I den svenska skolan förekommer det att slöjd och andra praktiska ämnen kan ses som terapi för eleverna, inte som förberedande för fortsatta teknikstudier och i förlängningen som viktiga för att vi till exempel ska kunna bygga vidare på den stolta traditionen med svenska uppfinnare.
 

Samordnar två nationella forskarskolor

Forskningsgruppen har inte bara en tvärvetenskaplig bredd – den studerar också yrkeskunnande och lärande från grundskola till vuxenutbildning i företag, liksom både inom formell utbildning som i informella sammanhang.

– Ett konkret mål för forskningen är att bidra till att utveckla universitets yrkeslärarprogram, men även olika yrkesutbildningar för ungdomar och vuxna på skolor och företag.

För Lázaro Moreno Herrera är målet också att skapa en internationellt framstående forskningsgrupp och det finns en stark koppling till omvärlden. För tillfället är han och andra i gruppen till exempel aktiva inom ett europeiskt nätverk för forskning kring klassificering av yrkeskunskap, något som är centralt för en öppen arbetsmarknad i EU.
Ett steg på vägen i utvecklingen av forskningen är att man nyligen fått pengar från Vetenskapsrådet för att vara värd för två nationella forskarskolor, varav den ena vänder sig specifikt till lärare.

– Sammantaget ingår nu mer än ett tjugotal doktorander vid sex lärosäten. Att vi fick två sådana satsningar visar att det finns ett stort intresse för forskningsfältet – och att behoven av mer kunskap är stort.

 

Intervju av: Andreas Nilsson