VFU
VFU

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är mycket viktig och uppskattad av lärarstudenterna, vilket innebär att du som VFU-handledare spelar en mycket viktig roll för lärarstudentens utbildning. Samtidigt kan handledningen även ge dig en möjlighet att själv utvecklas i ditt yrke, eftersom VFU-studenterna och kontakten med lärosätet ofta fungerar som en inspirerande resurs för hela skolan, förskolan resp. fritidshemmet. Genom att ta emot lärarstudenter under deras VFU får du och resten av skolans personal nära kontakt med lärarutbildningarna och tillgång till aktuell ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning vid Stockholms universitet.

Ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenternas VFU

niversitetet och kommunerna/stadsdelarna har ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenternas VFU och arbetar kontinuerligt för att tillsammans utveckla lärarutbildningarna. Denna samverkan sker med syftet att skapa en ömsesidig utveckling för såväl lärarstudenterna och lärarutbildningarna som för läraryrket i stort och den pedagogiska verksamheten i skolor, förskolor och fritidshem.

Att vara VFU-handledare

En grundförutsättning för en VFU med god kvalitet är att den VFU-handledare som tar emot studenter upplever att han/hon har den kompetens och tid som krävs för uppdraget. Enligt samverkansavtalet mellan länets lärosäten och kommuner/ huvudmän är det en förutsättning att alla lärarstuderande ska handledas av behöriga lärare som har en examen i rätt inriktning och ämne för studenten. Parternas målsättning är också alla handledare ska få möjlighet att genomgå en poängsatt handledarutbildning om 7,5 hp. Därutöver måste den yrkesverksamma lärare som tar på sig detta uppdrag också ges förutsättningar att kunna ta det ansvar som krävs för att stötta en student.
Arbetsgivaren och lärosätet ska i samverkan göra det möjligt för varje VFU-handledare att fullfölja sitt uppdrag på bästa möjliga sätt.

Som VFU-handledare ska du bland annat:

• vara väl förtrogen med VFU-kursernas förväntade studieresultat för att tillsammans med den studerande kunna planera VFU-perioden på bästa sätt.
• vara en reflektionspartner till den studerande och ansvara för att handleda och stödja lärarstudenten samt ta del av studentens dokumentation i VFU-portfölj.
• ansvara för att vid VFU-kursens slut skriva ett utlåtande som underlag för bedömning.

Kurser speciellt framtagna för VFU-handledare

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av kurser och utbildningar speciellt framtagna för de som medverkar som VFU-handledare. Kurserna och utbildningarna syftar till att kursdeltagarna ska utveckla förmågan att handleda, men också få möjlighet att fördjupa sina kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur yrkeskunnande bedöms. Se kurserna och utbildningarna.

Intresserad av att bli VFU-handledare?

Vi hoppas att du tycker att det låter intressant och spännande att handleda och stötta lärarstudenter i deras professionsutveckling. Intresserad? Kontakta då i första hand den som är VFU-ansvarig på din förskola eller skola  alternativt VFU-samordnaren i din kommun. Kontaktuppgifter.

Om du vill veta mer om uppdraget eller om kompetensutveckling på Stockholms universitet, är du också mycket välkommen att kontakta någon av de som har VFU-ansvar på de institutioner eller centra som har ansvar för lärarutbildningarna. Kontaktuppgifter.