Vilken komplettering krävs?

Skolverkets webbplats finns vägledning om lärarlegitimationen och om vad som krävs för behörighet i olika skolformer, årskurser och ämnen. Du kan också kontakta studievägledare vid universitetet för att få reda på vad du kan läsa vid Stockholms universitet som kan leda till önskad behörighet. Se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Läs kurser inom Lärarlyftet

Lärarlyftet syftar till att skynda på och stötta införandet av lärarlegitimation. Satsningen ska bidra till att lärare har rätt utbildning för den undervisning de bedriver. Lärarlyftet består av tre delar. Stockholms universitet erbjuder kurser till följande målgrupper:

  • Lärare som har lärarexamen och undervisar i ämnen de saknar behörighet för.
  • Fritidspedagoger med examen enbart inriktad mot fritidshem, eller förskola och fritidshem, och som vill bli behöriga att undervisa i praktisk-estetiska ämnen.
  • Lärare i särskolan som saknar behörighet. Hela eller delar av en speciallärarutbildning som riktar sig till lärare anställda i särskolan med en förskollärar- eller lärarexamen men som saknar behörighet för att undervisa där.

Lärarlyftet vid Stockholms universitet erbjuder varje termin ett kursutbud av Skolverket speciellt utvalda och inköpta kurser. Det går inte att läsa kurser inom universitetens ordinarie kursutbud inom Lärarlyftet. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor (2011:326).

Mer info om Lärarlyftet vid Stockholms universitet
Mer info om Lärarlyftet vid Skolverket

Läs fristående kurser inom universitetets ordinarie utbud

Om du vill utöka din behörighet på egen hand, eller bli behörig i ämnen och årskurser som inte täcks av Lärarlyftet, kan du välja att läsa kurser i universitetets ordinarie utbud av fristående kurser. Du kan söka bland universitetets alla kurser i den webbaserade kurskatalogen. 

Tag även kontakt med studievägledare på din programansvariga institution eller kontakta studievägledare på berörd ämnesinstitution, för att säkerställa att du väljer en lämplig kurs.