Det finns många legitimerade lärare med gedigen kunskap inom flera ämnen trots att de inte har behörighet för dessa ämnen. Men från och med 1 juli 2015 ska alla lärare vara behöriga i de ämnen de undervisar i. Sedan ett halvår tillbaka arbetar Valideringsprojektet vid Stockholms universitet koncentrerat med att utveckla formerna för hur obehöriga lärares kunskaper och färdigheter ska kunna valideras.

Sker inom Lärarlyftet

Lärares utökade behörighet uppnås genom Lärarlyftets kurser. Valideringen kommer därför att ske inom ramen för Lärarlyftet. Lärarens yrkeserfarenhet blir kartlagd och bedömd för att eventuellt kunna tillgodoräknas i en kurs. Från och med vårterminen 2015 blir validering möjlig inom vissa kurser i Lärarlyftet.

Nationell expertgrupp

En nationell grupp av sakkunniga är tillsatt och har tillsammans med de ansvariga i projektet tagit fram kriterier för valideringen. En nationellt likvärdig validering kommer att underlättas genom olika sorters stödfunktioner. Till våren 2015 planeras kompetensutveckling för den personal på lärosätena som ska arbeta med valideringen.

 

Text: Gunilla Nordin