Kursbeskrivning

Det övergripande målet med kursen är att du ska utveckla dina ämneskunskaper i fysik och fysikdidaktik, samt din förmåga att motivera och intressera dina elever för fysikämnet och främja deras förståelse av fysikaliska begrepp, teorier och modeller. Vidare syftar kursen till att fördjupa din förmåga att bedöma och utveckla dina elevers kunskaper i fysik liksom att utveckla egen undervisning där medvetenhet om genusaspekter samt betydelsen av elevers olika kulturella bakgrund ingår.

Kursens innehåll omfattar såväl personlig färdighet i fysik som fysikdidaktik och består av sex moment om 7,5 hp vardera. Fem av momenten behandlar centrala områden inom fysikämnet: mekanik, elektromagnetism och vågrörelselära, modern fysik, miljöfysik samt astronomi och kosmologi. Det sjätte kursmomentet utgörs av fysikdidaktik. I det behandlas: tolkning av läroplanens mål och syften, analys, bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i fysik, olika arbetssätt och arbetsformer liksom kommunikationens betydelse för att planera och organisera för lärande i fysik, att stödja elevers olika utbildningsbehov samt användning av IKT i undervisningen.

Förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Studietakt och studieform

Kursen kan kommunförläggas vid behov, men är öppen för alla att söka oavsett kommuntillhörighet. Vid få sökande kan kursen komma att ges i distansform med tre campusträffar per delkurs. Laborativa moment kommer i båda alternativen att genomföras på Stockholms universitets campus samt vid kommunförläggning eventuellt i viss mån i den lokal som kommunen erbjuder.

Start- och slutdatum

Kursen är inställd HT 2016

Schemastruktur

Vid kommunförläggning kommer föreläsnings- och övningstillfällen att förläggas till i regel en halvdag (fredag eftermiddag) i veckan. Därtill kan räknestuge- eller tutorialtillfällen på sen eftermiddags- eller kvällstid (onsdag) förekomma högst någon gång per vecka. Laborationstillfällen kan komma att förläggas till upp till tre heldagar (lördag) per termin.

Vid halvdistansundervisning kommer campusträffar förläggas till 2-4 tvådagarsstillfällen per termin. Laborationer görs då i samband med dessa.

Ansökan

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett: Huvudmannens godkännande.pdf (136 Kb)
Ansökningsperiod: 2016-03-15 till 2016-04-15
Urval: Lottning

Kontakt

Johanna Gravestam, rum P411. Telefon 08-1207 6600

Telefontid: måndag 13-14, torsdag 13-14.30

Öppen mottagning: tisdag 13-15

E-post: studievagledning@mnd.su.se

Ytterligare information finns att få via Fysikums studievägledare som nås på e-post studievagledare@fysik.su.se och telefon 08-5537 8652 samt även Institutionen för astronomis studievägledare som nås på e-post studieinfo@astro.su.se och telefon 08-5537 8534.

Kursbeskrivning

Beskrivning av utbildning: Kursbeskrivning Fysik för lärare 7-9-pdf (118 Kb)

Kurskod: FKU200

Anmälningskod, kursplan med mera