Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma lärare som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter i spanska och spansk ämnesdidaktik. Kursen ger behörighet att undervisa på gymnasiet.

Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik och den Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet och är en uppdragsutbildning som ges inom ramen för Lärarlyftet II. Delar av kursen kan komma att kommunförläggas om detta underlättar för de sökande. Romanska och klassiska institutionen samarbetar dessutom med Instituto Cervantes och Spansklärarföreningen i Stockholm i syfte att ge en innehållsrik och samhällsförankrad utbildning.

Kursen syftar till att deltagarna utifrån praktiska exempel ska kunna reflektera över och argumentera för val av språkligt innehåll i undervisningen, språkutvecklande arbetsformer och former för bedömning i spanska. Färdigheter och språkliga kunskaper i spanska utgör därför en viktig del i kursen. Kursen syftar också till att ge insikter i spanskspråkiga litterära texter samt kultur- och samhällsförhållanden. Kursen inriktas mot lärprocesser i språk samt elevers lärande utifrån genus och skilda kulturella bakgrunder. Synen på och teoretiska kunskaper om språktillägnande och flerspråkighet genomsyrar kursen.

Validering

Alla deltagare kommer att erbjudas möjlighet till validering av tidigare studier och yrkeserfarenheter som ska kunna leda till tillgodoräknande. Deltagarna ges information om validering efter att de erhållit antagningsbeskedet. Förutsatt att sökande blir validerad genom tillgodoräknade kan studietakten förändras till t.ex. kvartsfart eller halvfart beroende på den individuella studieplan som sätts upp för deltagaren.

Förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Studietakt och studieform

Kursen ges på trekvartsfart och med campusträffar, alternativt kommunförlagda träffar. Mer exakt information meddelas i samband med kursstart. Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Start- och slutdatum

Kursen är inställd HT 2016

Schemastruktur

Undervisningen ges på trekvartsfart och en del kommer också att ges på distans. Den campusförlagda undervisningen kommer att ges på torsdagar och ibland fredagar kl.13-17. Datum för kursens campusträffar meddelas senare.

Ansökan

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett: Huvudmannens godkännande.pdf (136 Kb)
Ansökningsperiod: 2016-03-15 till 2016-04-15
Urval: Lottning

Kontakt

Gunnel Näsman

E-post: studievagledare.spla@su.se

Telefon: 08-16 2503.

Kursbeskrivning

Beskrivning av utbildning: Kursbeskrivning.Spanska för lärare i gymnasieskolan.pdf (113 Kb)

Kurskod: ESLL2G

Anmälningskod, kursplan med mera