Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper i språk-, skriv-, och läsutveckling kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Utbildingen ger möjlighet att arbeta i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper beroende på dina förkunskaper.

I kurserna behandlas kunskapsområden som lärande och utveckling i pedagogiska lärmiljöer, barns och ungas läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivutveckling i relation till andraspråkslärande. Biologiska och sociala faktorer som kan påverka barns och ungas språk- och begreppsutveckling samt läs- och skrivutveckling belyses ur olika perspektiv.

Dessutom behandlas specialpedagogik som tvärvetenskap samt vetenskapsteori och forskningsmetodik. Den studerande skriver också under den sista terminen ett självständigt arbete om 15hp på avancerad nivå.

Varje kunskapsområde bearbetas ur såväl teoretiska som tillämpade aspekter i form av både individuellt och kollektivt arbete. I studentarbetslag bearbetas uppdragsdrivna uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion, gensvarsarbete och olika verksamhetsförlagda fältstudier.

Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande dessutom kunna avsätta tid för gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination.

För att skapa förutsättningar till lyckad studiegång erbjuds samtliga studerande särskilt stöd i akademiskt skrivande och läsande under utbildningen. Det särskilda stödet ges kontinuerligt både på gruppnivå och individuellt. Stödet relaterar till kritiska aspekter inom de olika kurserna och har funktionen att ge studenterna förutsättningar att uppfylla de avsedda kriterierna för universitetsstudier på avancerad nivå.

Förkunskaper

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare krävs huvudmannens godkännande.

Studietakt och studieform

Utbildningen ges på 100% delvis på distans med stöd av nätbaserad lärplattform. Det förekommer 20-24 campusträffar (dvs. 10 till 12 träffar à 2 dagar) per termin.

Start- och slutdatum

Speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv och läsutveckling startar den 16 augusti 2016 och avslutas i januari 2018.

Ansökan:

Observera: För att kunna söka en utbildning inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet. 

Blankett: Huvudmannens godkännande.Speciallärarutbildning.pdf (82 Kb)
Ansökningsperiod: 2016-03-15 till 2016-04-15
Urval: Lottning

Schemastruktur

16 aug

25 och 26 aug

5 och 6 sept

19, 20 och 21 sept

3 och 4 okt

24 och 25 okt

7, 8 och 9 nov

21 och 22 nov

5 och 6 dec

19 och 20 dec

9 och 10 jan

Kontaktpersoner

Frida Hager, studievägledare, tel: 08- 12 07 64 33
E-post: frida.hager@specped.su.se
Martin Willander, kursadministratör
E-post: info@specped.su.se


Validering

Alla deltagare kommer att erbjudas möjlighet till validering av tidigare studier och yrkeserfarenheter som ska kunna leda till tillgodoräknande. Deltagarna ges information om validering efter det att de erhållit antagningsbeskedet.

Kursbeskrivning:

Beskrivning: Kursbeskrivning.Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-,skriv- och läsutveckling.pdf (128 Kb)

Utbildningskod: UQSLY- SPRA

Anmälningskod, kursplan med mera