Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling kunna analysera utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Utbildingen ger möjlighet att arbeta i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper beroende på dina förkunskaper.

I kurserna behandlas kunskapsområden som lärande och utveckling i pedagogiska lärmiljöer, funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, didaktiska villkor för särskolan som meningsskapande pedagogisk praktik, och bedömning av och för kunskapsutveckling i särskolan samt fördjupad bedömning. Kursen belyser olika flerfunktionsnedsättningar. Genom olika infallsvinklar så som etik, lag och rätt och historia ges olika perspektiv på utvecklingsstörning.

Dessutom behandlas specialpedagogik som tvärvetenskap samt vetenskapsteori och forskningsmetodik. Den studerande skriver också under den sista terminen ett självständigt arbete om 15hp på avancerad nivå.

Varje kunskapsområde bearbetas ur såväl teoretiska som tillämpade aspekter i form av både individuellt och kollektivt arbete. I studentarbetslag bearbetas uppdragsdrivna uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion, gensvarsarbete och olika verksamhetsförlagda fältstudier.

Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande dessutom kunna avsätta tid för gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination.

För att skapa förutsättningar till lyckad studiegång erbjuds samtliga studerande särskilt stöd i akademiskt skrivande och läsande under utbildningen. Det särskilda stödet ges kontinuerligt både på gruppnivå och individuellt. Stödet relaterar till kritiska aspekter inom de olika kurserna och har funktionen att ge studenterna förutsättningar att uppfylla de avsedda kriterierna för universitetsstudier på avancerad nivå.

Förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen samt huvudmannens godkännande

Studietakt och studieform

Utbildningen ges på 50% termin 1-4 (Kurs 1-2) och på 100 % termin 5 (kurs 3-4) delvis på distans med stöd av nätbaserad lärplattform. Det förekommer 10-12 campusträffar (dvs. fem till sex träffar à 2 dagar) per termin under kurs 1 och 2 och 20-24 campusträffar under kurs 3 och 4.

Start-och slutdatum

Speciallärarprogrammet med specialisering utvecklingsstörning startar den 16 augusti 2016 och avslutas i januari 2019.

Schemastruktur

16 aug

25 och 26 aug

1 och 2 sept

29 och 30 sept

27 och 28 okt

24 och 25 nov

15 och 16  dec

Ansökan:

Observera: För att kunna söka en utbildning inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet. 

Blankett: Huvudmannens godkännande.Speciallärarutbildning.pdf (82 Kb)
Ansökningsperiod: 2016-03-15 till 2016-04-15
Urval:Lottning

Kontaktpersoner

Frida Hager, studievägledare

Telefon: 08- 12 07 64 33
E-post: frida.hager@specped.su.se
Martin Willander, kursadministratör
E-post: info@specped.su.se


Validering

Alla deltagare kommer att erbjudas möjlighet till validering av tidigare studier och yrkeserfarenheter som ska kunna leda till tillgodoräknande. Deltagarna ges information om validering efter det att de erhållit antagningsbeskedet.

Kursbeskrivning:

Beskrivning: Kursbeskrivning_Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning.pdf (118 Kb)

Utbildningskod: UQSLY_UTVE

Anmälningskod, kursplan med mera