Redan då Magnus läste sin grundutbildning till gymnasielärare så hade han fokus på specialundervisning. Trots vald inriktning mot samhällsvetenskap och religion har Magnus alltid halkat in på matematiken, eleverna känner att han kan förklara matematik på ett sätt så att de förstår.

Då Magnus senare undervisade i gymnasiesärskolan så tyckte rektorn att Magnus borde läsa speciallärarutbildning genom Lärarlyftet II – inte minst för att skolan skulle få en permanent matematiklärare. Huvudmannen sökte statsbidrag och för Magnus innebar det betalda resor och kurslitteratur, samt möjlighet att gå ner i tjänstetid utan nedsatt lön.

Magnus Lundqvist har studerat inom Lärarlyftet II.
Magnus Lundqvist har studerat inom Lärarlyftet II.

Vägen till formell behörighet

Magnus påbörjade först speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II med inriktning utvecklingsstörning. Till nuvarande läsår har Magnus, med stöd från studievägledare vid institutionen, blivit antagen till den reguljära Specialpedagogutbildningen och kommer rikta in sig mot matematikutveckling. På så sätt knyter han ihop sin långa och breda karriär med en formell behörighet.

- Jag läser kurser på universitetet nu, men har haft titeln speciallärare och specialpedagog i flera år. Utan formell utbildning så har jag tidigare varit tvungen att lära mig på egen hand för att veta vad jag sysslar med.

Egna erfarenheter av funktionsvariation

Att Magnus har egen erfarenhet av läs- och skrivsvårigheter innebär någonting värdefullt i undervisningen och i kontakten med elever. Han har dessutom en lätt cp-skada som under några år förvärrades så att Magnus fick använda rullstol.

- Hur jag själv hanterar det kan jag ju överföra till eleverna. Jag kan också förklara att det finns tekniker där man kan minska effekten av inlärningsproblemen, säger Magnus.

Magnus Lundqvist.
Magnus Lundqvist.

"Jag har gjort rätt, jag har inte gjort fel!"

Magnus beskriver hur det generellt fungerat bra att studera vid sidan av arbetet. Vid perioder av mycket undervisning i skolan känns det svårare att hinna med allt.

- Man kan se det som så att jag har ju min stora erfarenhet att luta mig tillbaka på, säger Magnus.

På frågan om vad Magnus tar med sig från utbildningen inom Lärarlyftet II så handlar det om att känna sig mer säker.

- De bitarna i undervisningen som jag kommit fram till av erfarenhet får jag nu på många sätt bekräftade. Ibland kan man känna; kommer det här att hjälpa eleven? Eller, kommer det att drabba eleven senare i livet? Men redan under introduktionskursen kände jag att jag tidigare har gjort rätt, jag har inte gjort fel!

Studietiden

Samläsning i de olika inriktningarna på speciallärarutbildningen tycker Magnus är bra.

- Spännvidden i åldrar och erfarenheter gör att man får många olika perspektiv. Att jag som gymnasielärare också träffat de som arbetar mot förskolan och grundskolan har varit jättevärdefullt.

Under studietiden har kontakten med institutionen varit bra. Lärarna har haft förståelse för att Magnus behöver extra inlämningstid, skrivtid och anteckningsstöd. Att tillgängliggöra undervisningssalar för rullstol, som Magnus tidvis behövt använda, upplever han inte som något problem.