Läs om Snabbspåret på arabiska (PDF) (370 Kb)

Snabbspåret är en satsning i samverkan mellan sex lärosäten, arbetsmarknadens parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen samt Arbetsförmedlingen. Snabbspåret riktar sig till nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Stockholms universitet är det lärosäte som har det nationella samordningsansvaret.

Individuell bedömning

Under utbildningen görs en kartläggning av varje deltagares utbildning och yrkeslivserfarenhet som underlag för hur en individuell komplettering efter 26-veckorsperioden kan se ut. Den utformas utifrån utlåtande från UHR (Universitets- och högskolerådet) och svar på ansökan om legitimation från Skolverket samt den enskildes förutsättningar. Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på deltagarens tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet.

Undervisning ges på arabiska och svenska

En stor andel av de nyanlända som har en lärarutbildning eller förskollärarutbildning är arabisktalande. Därför ges utbildningen på både arabiska och svenska så att de nyanlända lärarna och förskollärarna i så tidigt skede som möjligt ska få kunskap om och en djupare förståelse för hur det är att arbeta i svensk skola och förskola.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen pågår under 26 veckor och teori varvas med arbetsplatsförlagt lärande, APL, vid skola eller förskola. Matchning av handledare, skolor och förskolor sker i samråd mellan huvudman och lärosäte.

Arbetsförmedlingen anvisar deltagare

Det är Arbetsförmedlingen som utser de deltagare som är aktuella för satsningen.

Snabbspåret ges på utökade platser i landet

I april 2017 startade Stockholms universitet en grupp snabbspårsdeltagare i Borlänge för att möta de behov som finns i dalaregionen. Även Malmö universitet har tillsammans med Kunskapskällan och Arbetsförmedlingen utlokaliserat utbildningen Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare i Ronneby.