Vilka kurser och program är du intresserad av?

Specialpedagog med två elever
Foto: Eva Dalin

Alla åldrar

VFU

Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasiet

Fördjupningskurser

Magisterprogram och Masterprogram

Lärarlyftet II

 

 

Alla åldrar

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

(grundnivå, 7,5 hp)

Kursen syftar till att öka kunskapen om barn och ungdomar i svåra livssituationer, grundat i forskning och kopplat till nationella och internationella styrdokument. Kursen ger en introduktion till aktuell forskning inom utvecklingspsykologi, interaktion och socialpsykologiska processer, samtal med barn och unga, skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, med fokus på barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som t ex socialtjänst och vård. Kursen ges dagtid på halvfart, (50 %).

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer på buv.su.se

Sök direkt på antagning.se: Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

 

VFU

Vill du bli VFU-handledare?

Är du behörig lärare med inriktning mot förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning och gärna vill dela med dig av dina erfarenheter och handleda lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen? Då är du välkommen att söka till våra handledarutbildningar och kurser! Du kommer bland annat att få ta del av de senaste teorierna om lärande och aktuell didaktisk forskning genom dessa utbildningar och kurser samt genom studenterna du handleder.

www.su.se/vfu/vfu-handledare

Sök direkt på antagning.se: VFU-handledare

 

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan
(grundnivå 7,5 hp)

Kursen är för dig som ska handleda förskollärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av förskollärarutbildningen (VFU) som sker på förskola. Syftet med kursen är att utveckla din handledarkompetens.

Kursen är uppbyggd kring sex lärarledda obligatoriska seminarier och dessa fokuserar på handledningsstrategier, organisering av VFU i relation till examensmål för förskollärarexamen, reflekterande didaktiska handledarsamtal, etiska aspekter på handledning samt formativ och summativ bedömning av professionsutveckling. Kursen ges på deltid 25%

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan på buv.se

Sök direkt på antagning.se: Att handleda i förskolan

 

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem
(grundnivå 7,5 hp)

Kursen vänder sig till dig som vill vara handledare för studenter inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU).

I kursen behandlas didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under VFU. VFU-handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån etiska aspekter, teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning. I kursen ingår ett praxisnära utforskande av olika handledningsstrategier. Kursen behandlar lärande samtal samt formativ och summativ bedömning under handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU. Kursen ges på deltid (25%).

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem på buv.se

Sök direkt på antagning.se: Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem

 

Se fler VFU-handledarkurser

 

Till toppen av sidan, kurser och program

 

Förskola

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik
(grundnivå 12 hp)

Kursen ger en introduktion till det matematiska fältet och till teknikområdet. Den tar upp barns och dina egna relationer till matematikämnet och introducerar teorier om lärande i matematik kopplat till genus och subjektivitet.

Kursen tar upp barns matematiserande och utforskande i vardagen och hur matematik kan förstås som ett språk som barn utforskar och tar hjälp av i vardagen. Vidare tar kursen upp hur matematiken kan förstås och upplevas genom praktiskt-estetiska uttryckssätt samt genom lek. Du får lära dig mer om hur du kan använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa och utmana lärprocesser samt för reflektion över det egna pedagogiska handlandet.

Kursens ges även för internationella studenter och därför är undervisningsspråk och litteratur på engelska. Kursen ges dagtid på helfart 100%.

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik på buv.su.se

Sök direkt på antagning.se Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik

 

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande och lärande
(grundnivå 6 hp)

Kursen ger en introduktion till den svenska förskolans pedagogiska miljöer och dess utforskande arbetssätt. Förskolan belyses som en arena för barns delaktighet och inflytande i relation till barns rättigheter. Kursen ger en inblick i den svenska förskolans framväxt och idétradition med kopplingar mellan barnsyn, lärande, lek och omsorg samt barns uppväxtvillkor. I kursen ingår även studiebesök i förskolor samt andra institutioner och verksamheter för barn. Kursens ges även för internationella studenter och därför är undervisningsspråk och litteratur på engelska. Kursen ges dagtid på helfart 100%.

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande och lärande på buv.su.se

Sök direkt på antagning.se: Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande och lärande

 

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling
(grundnivå 12 hp)

Kursen behandlar naturvetenskapligt utforskande i förskolan med hjälp av projektinriktat arbete, estetiska uttrycksformer och utomhusdidaktiska aktiviteter samt hållbar utveckling i ett förskoledidaktiskt perspektiv.

Du får lära dig om den pedagogiska miljön och materialets betydelse för barns naturvetenskapliga utforskande och meningsskapande. Du lär dig om Pedagogisk dokumentation som redskap och att kommunicera naturvetenskap och hållbarhetsfrågor med hjälp av estetiska uttryck, lek och digitala verktyg.

Kursen behandlar också grundläggande naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier med speciellt fokus på ekologi, kretslopp och hållbar utveckling.

Kursens ges även för internationella studenter och därför är undervisningsspråk och litteratur på engelska. Kursen ges dagtid på helfart 100%.

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling på buv.su.se

Sök direkt på antagning.se Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling

 

Specialpedagogiska situationer i förskolan
(avancerad nivå, 7,5 hp)

Lek och samspel i förskolan - på vems villkor och i vems intresse? Kursen belyser barns lek och särskilt komplicerade samspelssituationer. En kartläggning med stöd av kvalitets- och inkluderingskriterier samt utprövning av ett interaktionsmaterial som stöd för leken och dess komplexitet kommer att ingå. Etiska dilemman studeras med koppling till förskollärares yrkesprofession, området funktionsnedsättningar och diagnoser i ett specialpedagogiskt perspektiv.

www.specped.su.se

Sök direkt på antagning.se Specialpedagogiska situationer i förskolan

 

Till toppen av sidan, kurser och program

 

Fritidshem

Lek, äventyr och rörelse

(grundnivå 7,5 hp)

Kursen behandlar barns lek och lärande i utomhusmiljö i fritidshem, förskola och skola. Fokus ligger på äventyrsmetodik, ledarskap och didaktiska perspektiv på friluftsliv, liksom utomhuspedagogik i teori och praktik. I kursen ingår även grundläggande motorik- och lekteori samt säkerhet och ansvar i friluftsverksamhet. Det ingår ett antal seminarier med upplevelsebaserade inslag som är förlagda utomhus. Kursen ges dag/kväll på deltid (25 %).

Lek, äventyr och rörelse på buv.su.se

Sök direkt på antagning.se: Lek, äventyr och rörelse

 

Fritidshemmets pedagogik
(grundnivå, 15 hp)

Kursen är en introduktion till fritidshemmets pedagogik. Kursen behandlar teorier om skolbarns lärande och lek i fritidshem. Vidare behandlas utomhuspedagogik och värdegrundsfrågor, bland annat konflikthantering. Arbetet i kursen utgår från ett multimodalt arbetssätt där drama, bild och musik integreras. Kursens ges även för internationella studenter och därför är undervisningsspråk och litteratur på engelska. Kursen ges dagtid på halvfart (50 %).

Länk till kurshemsidan som är på engelska (Schoolage Educare)

Sök direkt på antagning.se: Fritidshemmets pedagogik

 

Grundskola

Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur
(grundnivå, 7,5 hp)

Kursen behandlar barndomssociologi och intersektionalitet i relation till barnkultur och ger kunskap om teoretiska och metodiska principer. Tonvikt läggs på barndom som socialt konstruerat och barndomens relation till andra sociala kategoriseringar. De teoretiska perspektiven appliceras på barnkulturella exempel, främst från den kultur barn och unga möter och interagerar med i vardagen. Kursen ges på dagtid heltid (100%)

Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur på buv.su.se

Sök direkt på antagning.se: Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur

 

Barnkulturens transmedialitet
(grundnivå 7,5 hp)

Med utgångspunkt i samtidens medialt rörliga barnkultur analyseras och diskuteras begrepp som konvergenskultur, transmedialt berättande, deltagarkultur och kulturella ikoner. Under delkursen ges en rad exempel på kulturella fenomen som visar på hur olika barnkulturella uttryck (såsom musik, text, bild, film), praktiker och sociala kontexter är sammanlänkande såväl intermedialt som historiskt. Fokus ligger på barnkulturens transmediala struktur och förutsättningar, det vill säga att enskilda fenomen och artefakter kommer att förstås och analyseras som delar av större mediala komplex. Kursen ges på dagtid heltid (100%)

Barnkulturens transmedialitet på buv.se

Sök direkt på antagning.se: Barnkulturens transmedialitet

 

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande
(grundkurs, 7.5 hp)

Inom grundläggande geometri diskuteras ämnets didaktik samt hur en förståelseinriktad och varierad undervisning kan bedrivas genom laborativt arbetssätt och problemlösning. Kursen vänder sig till lärare som undervisar i grundskolans tidiga år. Kursen ges på distans dag- och kvällstid, deltid (25%).

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande på www.mnd.su.se

Sök direkt på antagning.se: Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande

 

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband
(grundnivå, 7.5 hp)

Kursen behandlar matematikområdena grundläggande algebra respektive funktionslära med utgångspunkt i problemlösning och att upptäcka mönster respektive samband. Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt med problemlösning och olika laborativa materiel. Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare i F-6. Kursen ges på distans dag- och kvällstid, deltid (25%).

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband på www.mnd.su.se

Sök direkt på antagning.se Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband

 

Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna
(grundnivå, 15 hp)

Hur kan ett specialpedagogiskt perspektiv användas för lärandesituationer i relation till dagens samhällsutveckling? Denna kurs tar upp specialpedagogiska teorier som utgångspunkt för didaktiska aspekter på undervisning med elever som upplevt utslagning, känt sig missgynnade i skolan eller har någon funktionsnedsättning. Den tar också upp mångfaldsfrågor i relation till lärande och undervisning och särskilda stödåtgärder för flerspråkiga elever.

www.specped.su.se

Sök direkt på antagning.se Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna

 

Följande fyra kurser; Läs- och skrivinlärning, Läs- och skrivutveckling, Barnlitteratur i skolan samt Multimodalitet och IKT i skolan  riktar sig till verksamma lärare som arbetar i skolans tidigare år. Kurserna ger tillsammans behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1 – 3 samt 4 – 6. De är fristående och kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

1, Läs- och skrivinlärning

(7,5 hp, grundnivå)

Kursen behandlar språkutveckling i tal och skrift för barn i yngre åldrar. Den behandlar läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforskning, samt metoder för läs- och skrivinlärning. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund. Kursen ges på distans, dagtid halvtid (50%)

Läs- och skrivinlärning på www.isd.su.se

Sök direkt på antagning.se Läs- och skrivinlärning

2, Läs- och skrivutveckling

(7,5 hp, grundnivå)

Kursen behandlar didaktiska perspektiv på aktuell forskning om läs- och skrivutveckling hos elever med varierande språkbakgrund. Olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning betonas liksom modeller för utveckling av elevers läsförståelse och skrivande. Särskild uppmärksamhet riktas mot skolans beredskap att möta elevers förändrade läs och skrivvanor i dagens skriftspråksintensiva och digitala samhälle. Kursen ges på distans, dagtid halvtid (50%)

Läs- och skrivutveckling på www.isd.su.se

Sök direkt på antagning.se Läs- och skrivutveckling

3, Barnlitteratur i skolan

(7,5 hp, grundnivå)

Kursen behandlar barnlitteratur för yngre åldrar ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv. Den tar upp text- och bildanalys, litterära texters konstruktion, genrer och populärlitterära aspekter. Barnlitteraturen belyses utifrån en estetisk, historisk och social kontext. Därtill behandlas barns reception av litteratur och texterna i samverkan med andra narrativa medier. Kursen ges på distans, dagtid halvtid (50%)

Barnlitteratur i skolan på www.isd.su.se

Sök direkt på antagning.se Barnlitteratur i skolan

4, Multimodalitet och IKT i skolan

(7,5 hp, grundnivå)

Kursen behandlar multimodalitet, IKT och det vidgade textbegreppet och deras betydelse för kommunikation i klassrummet. Vidare behandlas utvecklingen av multilitteracitet, det vill säga förmågan att tillägna sig och vara förtrogen med multimodala resurser. Multimodala texter för barn av olika typer och i olika media analyseras. Kursen ges på distans, dagtid halvtid (50%)

Multimodalitet och IKT i skolan på www.isd.su.se

Sök direkt på antagning.se Multimodalitet och IKT i skolan


Undervisning och lärande i naturvetenskap i år F-6
(avancerad nivå 7.5 hp)

Kursen ger fördjupade kunskaper om villkor och förutsättningar för undervisning och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Kursen behandlar utforskande och undersökande arbetssätt där kreativitet, multimodalitet och kroppsligt lärande betonas. Kursen ges dag/kväll på deltid (25 %).

Undervisning och lärande i naturvetenskap i år F-6 på www.mnd.su.se

Sök direkt på antagning. se Undervisning och lärande i naturvetenskap i år F-6

 

Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap
(avancerad nivå, 7.5 hp)

Kursen behandlar olika typer av laborativa inslag i undervisning i högstadiets och gymnasiets naturvetenskapliga ämnen och hur dessa kan relateras till olika kunskapsmål. Exempel på laborativa inslag diskuteras och hur traditionella laborationer kan modifieras och utvecklas på olika sätt. Kursen ges dag/kväll på deltid (25 %).

Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap på www.mnd.su.se

Sök direkt på antagning.se Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap

 

Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år
(avancerad nivå, 7.5 hp)

Kursen omfattar olika teoretiska angreppssätt för att förstå och studera matematikdidaktiska frågor med fokus på barn i yngre åldrar (3-8 år). Detta inkluderar forskningsområden som affekt, genus, språk och kollaborativt lärande samt analys av implikationer för praxis. Kursen ges dag/kväll på deltid (25 %).

Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år på www.mnd.su.se

Sök direkt på antagning.se Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år

 

Till toppen av sidan, kurser och program

 

Gymnasiet

Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning
(avancerad nivå 7.5 hp)

Kursen behandlar matematikdidaktiska resultat och teorier i relation till matematikundervisning i gymnasieskolan och högskolan. I kursen ges en överblick av didaktiska forskningsresultat i relation till matematiska resonemang, matematiska bevis samt generalisering och abstraktion av matematiska idéer. Kursen ges dag/kväll på deltid (25 %).

Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning på www.mnd.su.se

Sök direkt på antagning.se Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning

 

Fördjupningskurser

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A
(avancerad nivå, 7.5 hp)

Kursen behandlar forskningsmetoder inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Kursen ges dag/kväll på halvtid (50 %).

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A på www.mnd.su.se

Sök direkt på antagning.se Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A

 

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B
(avancerad nivå, 7.5 hp)

Kursen behandlar ingående metoder för datainsamling och analys och konkretiserar metoderna i relation till relevanta ämnesdidaktiska problemställningar. Relationen mellan teoretiska perspektiv och olika forskningsmetodiska ansatser behandlas. Kursen ges kvällar på halvtid (50 %).

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B på www.mnd.su.se

Sök direkt på antagning.se Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B

 

Ledarskap i teori och praktik

(avancerad nivå, 7.5 hp)

I kursen presenteras olika teorier om ledarskap; teorier som kursdeltagarna under kursens gång använder för att analysera ett eget valt empiriskt material. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier där kursdeltagarna ges möjlighet att gemensamt diskutera teorier i relation till empiriskt material. Kursen ges på dagtid på halvfart (50 %)

Ledarskap i teori och praktik på www.edu.su.se

Sök direkt på antagning.se Ledarskap i teori och praktik

 

Organisationspedagogik– lärande  & ledarskap

(avancerad nivå, 7.5 hp)

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om hur människor i arbetslivet organiserar sig för att utveckla social ordning, kompetens och identitet. I kursen behandlas särskilt begrepp rörande lärande på individ-, grupp och organisationsnivå och (delat) ledarskap. Kursen ges på dagtid på halvfart (50 %)

Organisationspedagogik– lärande  & ledarskap på www.edu.su.se

Sök direkt på antagning.se Organisationspedagogik– lärande  & ledarskap

 

Learning Study

(avancerad nivå, 15 hp )

I den här kursen arbetar vi med att utveckla en förtrogenhet för att med Learning study som modell didaktiskt utveckla undervisningen av något eleverna har svårt att lära sig. Fokus läggs på uttolkning av innebörder i lärandeobjekt och hur undervisning kan utformas med hjälp av ett variationsteoretiskt perspektiv, ämnesdidaktik och ämnesteori. Kursen ges på distans via internet på halvfart (50 %)

Learning Study på www.edu.su.se

Sök direkt på antagning.se Learning Study

 

Didaktiska perspektiv på lärande

(avancerad nivå, 7.5 hp)

Kursen behandlar teorier om lärande med relevans för didaktiken som forskningsfält. Detta innebär att urskilja; dels vad som karakteriserar de teorier kursen inkluderar, dels vilka forskningsintressen och forskningsfrågor som kan föranleda att teorierna används som utgångspunkt för empirisk forskning. Att behandla teorier om lärande i denna kurs innebär vidare att undersöka teoriernas förklaringsvärde genom att tillämpa dem i studier av undervisningssituationer.

Kursen ges på distans via internet på halvfart (50 %)

Didaktiska perspektiv på lärande på www.edu.su.se

Ansök direkt på antagning.se Didaktiska perspektiv på lärande

 

Magisterprogram, 60 hp och Masterprogram, 120 hp

Länken går till vårt utbud med magister- och masterprogram.

 

Lärarlyftet II

Lärarlyftet II riktar sig till lärare som undervisar i ett ämne men saknar rätt ämnesbehörighet. Genom att gå en kurs eller utbildning inom Lärarlyftet II kan du komplettera din legitimation och få utökad behörighet.

Läs mer om Lärarlyftet II och utbudet vårterminen 2019 på su.se/lararlyftet

 

Till toppen av sidan, kurser och program