Några personer som talar
Foto: Viktor Gårdsäter
 

Vilka kurser och program är du intresserad av?

Utbildningar inom VFU

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Ämnesstudier och didaktik

Kurser inom Kulturskoleklivet

Ledarskap, konflikthantering och kommunikation

Pedagogik, Specialpedagogik, dokumentation och bedömning

Bli behörig i ditt ämne

Magister- och masterprogram

 

Utbildningar inom VFU

Vill du bli VFU-handledare?

(Grundnivå 7,5 hp och avancerad nivå 15 hp)

För vem är kursen? För dig som är behörig lärare med inriktning mot förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning och gärna vill dela med dig av dina erfarenheter och handleda lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Vad handlar kursen om? Du kommer bland annat att få ta del av de senaste teorierna om lärande och aktuell didaktisk forskning genom dessa utbildningar och kurser samt genom studenterna du handleder.

Om: www.su.se/vfu/vfu-handledare

Behörighet: Förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Sök: Vill du bli VFU-handledare?, SU-61099

 

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen  

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

Kursen ges på kvartsfart och är campusförlagd.

För vem är kursen? För lärare som vill handleda VFU-studenter.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar teorier och metoder avseende handledning. Professionsutveckling analyseras utifrån olika perspektiv. Frågeställningar och fenomen belyses utifrån teoretiska perspektiv inom ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och samtalsteori. Genom analys och reflektion över egen och andras undervisning/verksamhet fördjupas förståelsen för handledningens villkor. Kursen behandlar också lärarutbildningens intentioner, styrdokument, VFU-bedömning och organisation.

Om: Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen 

Behörighet: Lärarexamen. Svenska 3.

Sök: Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, SU-77626 (Länk till antagning.se)

 

Se fler VFU-handledarkurser

 

Till toppen av sidan

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

För vem är programmet? Utbildningen riktar sig till dig som är verksam lärare men som saknar lärarexamen.

Vad handlar programmet om? Utbildningen syftar till att obehöriga lärare kompletterar och når lärarexamen för det stadiet och ämnen/ämnena där de har sin lärarerfarenhet. Utbildningen omfattar som mest 120 hp.

Ansvarig institution: Det är samordningen för VAL vid Stockholms universitet som koordinerar utbildningen och ansvarar för antagning och studieplanering.

Behörighet: Se om du har möjlighet att söka på VAL:s hemsida

Sök: Du söker via VAL:s hemsida

 

Ämnesstudier och didaktik

Barnlitteratur i skolan

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges på halvfart, dagtid, distans med ett par obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Framför allt lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar barnlitteratur för yngre åldrar ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv. Text- och bildanalys, litterära texters konstruktion, genrer och populärlitterära aspekter. Barnlitteraturen belyses utifrån en estetisk, historisk och social kontext. Därtill behandlas barns reception av litteratur och texterna i samverkan med andra narrativa medier.

Om: Barnlitteratur i skolan, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Barnlitteratur i skolan, SU-69529 (Länk till antagning.se)

 

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges på kvartsfart, dagtid, distans med ett par obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Studenter som har för avsikt att undervisa inom skolans tidigare år.

Vad handlar kursen om? Kursens syfte är att ge studenten förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt i klassrummet. Kursen behandlar muntliga och skriftliga aktiviteter med inriktning på arbetet i engelskklassrummet. Studenten får tillfälle att utveckla ett relevant ord- och frasförråd, öva sig i att ge instruktioner samt beskriva och analysera vanliga klassrumsaktiviteter på målspråket.

Om: Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7.5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: 60 hp från en lärarutbildning. Engelska 6 eller motsvarande.

Sök: Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, SU-69534 (Länk till antagning.se)

 

Kommunikation, multimodalitet och textbegrepp

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges på heltid, dagtid, distans med ett par obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Kursen är obligatorisk i Kandidatprogrammet i språk med inriktning mot språkdidaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar multimodalitet och det vidgade textbegreppet och deras betydelse för kommunikation. Dessutom behandlas multilitteracitet, det vill säga förmågan att tillägna sig och vara förtrogen med multimodala resurser. Multimodala texter av olika typer och i olika media analyseras.

Om: Kommunikation, multimodalitet och textbegrepp, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: För tillträde till kursen krävs 30 hp i språkdidaktik eller annat språkämne.

Sök: Kommunikation, multimodalitet och textbegrepp, SU-69524 (Länk till antagning.se)

 

Till toppen av sidan

 

Kurspaket Svenska som andraspråk I

(Grundnivå, 30 hp)

Kurspaketet ges på campus både på helfart dag och på halvfart kväll, samt som distans på halvfart med obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? För dig som i din yrkesroll möter personer med svenska som andraspråk. Kurserna är också användbara om du är allmänt språkvetenskapligt intresserad. Kurserna är för dig som kan svenska språket mycket bra.

Vad handlar kursen om? Kurserna behandlar andraspråksutveckling och tvåspråkig utveckling ur individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv, språklig variation och attityder till flerspråkighet. Vidare behandlas svenskan ur tvärspråkligt perspektiv och andraspråksperspektiv. Kurserna behandlar även utveckling av läsning och skrivning hos andraspråkstalare och flerspråkiga samt undervisning och undervisningsorganisation ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv.

Om: Kurspaket Svenska som andraspråk I, 30 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).

Sök: Kurspaket Svenska som andraspråk I:
(Länkar till antagning.se)

Helfart dag, på campus, SU-69523
Halvfart kväll, på campus, SU-69522
Halvfart, distans, SU-69521

 

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs

(Grundnivå, 30 hp)

Kurspaketet ges på distans på halvfart med obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? För dig som i din yrkesroll möter personer med svenska som andraspråk. Kurserna är också användbara om du är allmänt språkvetenskapligt intresserad. Kurserna är för dig som kan svenska språket mycket bra.

Vad handlar kursen om? Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet svenska som andraspråk med fokus på litteracitet och undervisning ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv. Kursen ger även grundläggande förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt. Kurspaketet består av en kurs i teori och metod, en fördjupningskurs, och ett självständigt arbete.

Om: Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs, 30 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Svenska som andraspråk, 60 hp eller motsvarande.

Sök: Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs, SU-69520 (Länk till antagning.se)

 

Läs- och skrivinlärning

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges på halvfart, dagtid, distans med ett par obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Framför allt lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar språkutveckling i tal och skrift för barn i yngre åldrar. Läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforskning, samt metoder för läs- och skrivinlärning. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.

Om: Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Läs- och skrivinlärning, SU-69533 (Länk till antagning.se)

 

Läs- och skrivutveckling

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges på halvfart, dagtid, distans med ett par obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Framför allt lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar didaktiska perspektiv på aktuell forskning om läs- och skrivutveckling hos elever med varierande språkbakgrund. Olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning betonas liksom modeller för utveckling av elevers läsförståelse och skrivande. Uppmärksamhet riktas mot skolans beredskap att möta elevers förändrade läs- och skrivvanor i dagens skriftspråksintensiva och digitala samhälle.

Om: Läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Läs- och skrivutveckling, SU-69531 (Länk till antagning.se)

 

Läs- och skrivsvårigheter

(Grundnivå, 7.5 hp)

Kursen ges på kvartsfart, kvällstid, på campus.

För vem är kursen? Verksamma lärare och studenter inom lärarprogrammet.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar den tidiga talspråksutvecklingen och hur denna kan stimuleras för att ge barn, såväl första- som andraspråksanvändare, en tydlig och säker språklig grund för att underlätta läs- och skrivinlärningen och förebygga läs- och skrivsvårigheter. I kursen behandlas också läs- och skrivinlärningsmetoder, kartläggning och bedömning av läs- och skrivförmåga samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett aktuellt forskningsperspektiv.

Om: Läs- och skrivsvårigheter, 7.5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Läs- och skrivsvårigheter, SU-69525 (Länk till antagning.se)

 

Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan

(Grundnivå, 7.5 hp)

Kursen ges dagtid, på deltid (50%)

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar lärande och undervisning i matematik utifrån aktuella styrdokument för årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt utifrån relevant forskning i matematikämnets didaktik. Dessutom behandlas planering, organisation, bedömning och genomförande av undervisning i matematik för olika elevgrupper. Kursen behandlar även tekniska hjälpmedel (IKT) i relation till elevers lärande.

Om: Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Behörighet: För tillträde till kursen krävs lärarexamen och godkänt på kursen Matematik I, 30 hp (MM2001) eller motsvarande.

Sök: Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan, SU-64185 (Länk till antagning.se)

Se fler fristående kurser som institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder till hösten 2019.

 

Multimodalitet och IKT i skolan

(Grundnivå, 7.5 hp)

Kursen ges på halvfart, dagtid, distans med ett par obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Framför allt lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar multimodalitet, IKT och det vidgade textbegreppet och deras betydelse för kommunikation i klassrummet. Vidare behandlas utvecklingen av multilitteracitet, det vill säga förmågan att tillägna sig och vara förtrogen med multimodala resurser. Multimodala texter för barn av olika typer och i olika media analyseras.

Om: Multimodalitet och IKT i skolan, 7.5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Multimodalitet och IKT i skolan, SU-69528 (Länk till antagning.se)

 

Till toppen av sidan

 

Säkerhet i skolans kemiundervisning

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges på distans, dag/kväll, på deltid (25%)

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar ansvarsfrågor, hantering av kemikalier samt de lagar, förordningar och rekommendationer som begränsar denna. Vidare behandlas utrustning och skötsel av denna, inklusive allmän hygien. Slutligen behandlas beredskap vid olyckor, riskbedömning av laboratoriearbete, spill, avfall och sanering och systematiskt arbetsmiljöarbete. I kursen ingår också övning för deltagarna att handleda sina kollegor i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.

Om: Säkerhet i skolans kemiundervisning, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Behörighet: För tillträde till kursen krävs lärarexamen inklusive 30 hp kemi eller lärarexamen samt 30 hp kemi eller motsvarande kunskaper.

Sök: Säkerhet i skolans kemiundervisning, SU-64184 (Länk till antagning.se)

Se fler fristående kurser som institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder till hösten 2019.

 

Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

För vem? För lärare och konstnärer som jobbar med att undervisa teater och drama.

Vad handlar kursen om? Kursen ger fördjupade kunskaper om ledarens uppgifter och didaktiska överväganden kring drama och tillämpad teater i pedagogiska sammanhang.

Om: Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden, 7,5 hp

Ansvarig institution: www.su.se/hsd

Behörighet: Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Sök: Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden, SU-77698 (Länk till antagning.se)

 

Learning Study – utveckling av undervisning för lärande i skolan 

(Avancerad nivå, 15 hp)

Kursen ges på distans via internet på halvfart (50 %)

För vem är kursen? Kursen vänder sig till dig som är lärare och som är intresserad av att utveckla din förmåga att analysera och diskutera undervisning och lärande. Kursen är fristående men kan ingå i magister/masterexamen i didaktik.

Vad handlar kursen om? I den här kursen arbetar vi med att utveckla en förtrogenhet för att med Learning study som modell didaktiskt utveckla undervisningen av något eleverna har svårt att lära sig. Fokus läggs på uttolkning av innebörder i lärandeobjekt och hur undervisning kan utformas med hjälp av ett variationsteoretiskt perspektiv, ämnesdidaktik och ämnesteori.

Om: Learning Study – utveckling av undervisning för lärande i skolan, 15 hp

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Behörighet: Särskild behörighet. Lärarexamen alternativt kandidatexamen med minst tre års undervisningserfarenhet. Svenska B. Engelska B.

Sök: OBS: Ges en gång per år, nästa tillfälle VT20

 

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

Kursen ges på halvfart, dagtid, distans med ett par obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Kursen ges inom Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktningarna mot språkdidaktik och svenska som andraspråk, men kan även läsas som fristående kurs.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar forskning om litteracitet med särskild inriktning på andraspråksinlärare i varierade kulturella och språkliga kontexter. Fokus ligger på litteracitet ur ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv och koppling görs till frågor om identitet och makt. Multimodala aspekter på litteracitet berörs. Vidare behandlas språkets och litteracitetens betydelse i olika åldrar för kunskapsutvecklingen i skolans ämnen med särskild inriktning på andraspråksinlärare.

Om: Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6.

Sök: Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, SU-69526 (Länk till antagning.se)

 

Lärandeverksamhet: Design, analys och utveckling av undervisning

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

För vem? För lärare som vill utveckla sin undervisning.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar verksamhetsteoretiska grundantaganden, centrala begrepp och begreppsliga relationer samt lärandeverksamhetsteori som grund för analys, design och utveckling av undervisning.

Om: Design, analys och utveckling av undervisning, 7,5 hp

Ansvarig institution: www.su.se/hsd

Behörighet: Lärarexamen om 180 hp. Engelska 6 och Svenska 3.

Sök: Design, analys och utveckling av undervisning, SU-77657 (Länk till antagning.se)

 

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

Kursen ges på halvfart, dagtid, distans med ett par obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Kursen ges inom Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Vad handlar kursen om? I kursen behandlas språkdidaktisk teoribildning och metoder för datainsamling och analys i språkdidaktisk forskning. Resultat och pedagogiska tillämpningar av språkdidaktisk forskning diskuteras och problematiseras. Det ämnesmässiga fokuset ligger på undervisning och inlärning av främmande språk samt språklärares och elevers tänkande och föreställningar kring dessa frågor.

Om: Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6.

Sök: Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning, SU-69527 (Länk till antagning.se)

 

Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

Kursen ges dag/kväll, på deltid (25%)

Vad handlar kursen om? Kursen omfattar olika teoretiska angreppssätt för att studera matematikdidaktiska frågor ur ett socialt perspektiv. Innehållet är organiserat i tre huvudteman: (1) Diskurser (Discourse and Discourses), (2) Individen i samhället, (3) Klass, kön och etnicitet. Kompletterande teman kan läggas till beroende på studenternas forskningsintresse.

Om: Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning, 7,5

Ansvarig institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Behörighet: Godkända kurser om minst 15 hp i matematikämnets didaktik på avancerad nivå. Svenska 3 och Engelska 6 eller motsvarande.

Sök: Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning, SU-64187 (Länk till antagning.se)

 

Se fler fristående kurser som institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder till hösten 2019.

 

Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

För vem? För lärare och konstnärer som jobbar med att undervisa teater och drama.

Vad handlar kursen om? Kursen ger fördjupade kunskaper om teaterns uttrycksmedel och systematisk utveckling av drama-/teaterverksamhet inom ramen för en specifik pedagogisk praktik. Kursen ger en orientering i praktiska metoder i arbetet med drama/teater för unga; personregi, dramaturgi, scenerier och scenografi.

Om: Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling, 7,5 hp

Ansvarig institution: www.su.se/hsd

Behörighet: Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Sök: Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling, SU-77697 (Länk till antagning.se)

 

Till toppen av sidan

 

Kurser inom Kulturskoleklivet

Kulturskoledidaktik: uppdraget – ingår i Kulturskoleklivet

(Grundnivå, 15 hp)

För vem? För personer med konstnärlig kompetens som vill arbeta i kulturskolan.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar frågor som berör olika perspektiv på undervisning i kulturskola och frivilliga estetiska verksamheter samt begrepp och perspektiv rörande demokrati och delaktighet i relation till undervisningen och barn och unga.

Om: Kulturskoledidaktik: uppdraget, 15 hp

Ansvarig institution: www.su.se/hsd

Behörighet: Konstnärlig högskoleexamen om 120 hp

Sök: Kulturskoledidaktik: uppdraget, SU-77654 (Länk till antagning.se)

 

Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar – ingår i Kulturskoleklivet

(Grundnivå, 7,5 hp)

För vem? För den som redan arbetar eller vill arbeta inom kulturskolan.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar begrepp och perspektiv som berör normkritik och samhällsfrågor i relation till kulturskolans verksamhet. Kursen behandlar även pedagogiska metoder och modeller för normkritiskt arbete med barn och unga

Om: Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar, 7,5 hp

Ansvarig institution: www.su.se/hsd

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar, SU-77655 (Länk till antagning.se)

 

Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet

(Grundnivå, 7,5 hp)

För vem? För den som redan arbetar eller vill arbeta inom kulturskolan.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar - regi och scenisk gestaltning ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv - pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande - gruppetablering och grupprocesser i teaterarbete med barn och unga.

Om: Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan, 7,5 hp

Ansvarig institution: www.su.se/hsd

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan, SU-77656 (Länk till antagning.se)

 

Ledarskap, konflikthantering och kommunikation

 

Att hantera konflikter i arbetslivet

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges på halvfart på distans (50%).

För vem är kursen? Kursen vänder sig till dig som är intresserad att lära dig mer om konflikthantering.

Vad handlar kursen om? I kursen introduceras och diskuteras olika dimensioner av konflikthantering på individ-, grupp- och organisationsnivå. Konflikters förlopp i olika organisationer behandlas. Kursen tar upp gruppdynamiska såväl som individuella aspekter som exempelvis rolltagande, makt, kön och etnicitet. Olika strategier för konflikthantering jämförs och diskuteras från ett pedagogiskt perspektiv.

Om: Att hantera konflikter i arbetslivet, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Att hantera konflikter i arbetslivet, SU-34437 (Länk till antagning.se)

 

Kommunikation och konfliktförståelse

(Grundnivå, 15 hp)

Kursen ges på halvfart, distans med campusträffar kvällstid.

För vem är kursen? Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom pedagogiska professioner och andra yrken som önskar fördjupa sina kunskaper och färdigheter i kommunikation och konflikthantering.

Vad handlar kursen om? Kommunikationens villkor, kännetecken och förmågor utgör det väsentligaste innehållet i kursens första moment, och konfliktförståelse, konflikthantering samt sociala och samhälleliga villkor för kommunikation är centralt för kursens andra moment. 

Om: Kommunikation och konfliktförståelse, 15 hp

Ansvarig institution: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Behörighet: Pedagogik 30 hp eller motsvarande.

Sök: Kommunikation och konfliktförståelse, SU-77629 (Länk till antagning.se)

 

Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges på kvartsfart (25 %) och delvis på distans.

För vem är kursen? Kursen vänder sig till dig som redan har erfarenhet av att jobba i fritidshem och skola då den utgör en del av arbetsmaterialet i kursen.

Vad handlar kursen om? I denna kurs får du lära dig om teorier och begrepp rörande ledarskap, grupprocesser, kommunikation, konflikthantering och makt. Du får också lära dig om olika strategier och göra praktiska övningar kopplade till ledarskap, konflikthantering och lärande.

Om: Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp

Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, SU-61033

 

Kommunikativt ledarskap

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

Kursen ges på halvfart på distans, utan fysiska träffar (50%).

För vem är kursen? För dig som vill fördjupa dina kunskaper om kommunikationens betydelse i ledarskapet.

Vad handlar kursen om? Att vara ledare innebär att tala och lyssna. Kommunikationens centrala roll i ledarskap och utveckling har motiverat utformandet av ett kommunikativt ledarskap byggt på kunskap om kommunikationens funktioner, villkor och förmågor. Kursen stärker ledares professionalitet och syftar till att utveckla förståelse för och färdigheter i framgångsrikt kommunikativt ledarskap.

Om: Kommunikativt ledarskap

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik
Behörighet: Särskild behörighet: Examen om 180 högskolepoäng innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andra språk B.

Sök: Kommunikativt ledarskap, SU-34448 (Länk till antagning.se)

 

Ledarskap i teori och praktik

(Avancerad nivå, 7.5 hp)

Kursen ges på dagtid på halvfart (50 %)

För vem är kursen? För dig som vill fördjupa dina kunskaper om teorier, begrepp och föreställningar om ledarskap utifrån olika forskningsperspektiv.  

Vad handlar kursen om? I kursen presenteras olika teorier om ledarskap; teorier som kursdeltagarna under kursens gång använder för att analysera ett eget valt empiriskt material. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier där kursdeltagarna ges möjlighet att gemensamt diskutera teorier i relation till empiriskt material.

Om: Ledarskap i teori och praktik, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Behörighet: Särskild behörighet: Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

Sök: OBS: Ges en gång per år, nästa tillfälle VT20

 

Till toppen av sidan

 

Pedagogik, Specialpedagogik, dokumentation och bedömning

 

ADHD, Autism och andra funktionsnedsättningar 1 - 3

(Grundnivå, 7,5 hp/kurs)

För vem är kursen? Denna kurs är på grundnivå och öppen för alla intresserade.

Vad handlar kursen om? I dessa tre kurser diskuterar vi på ett tvärvetenskapligt sätt barn, ungdomar och vuxna med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kurs 1 ger en introduktion till neurobiologiska, psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer av betydelse för förståelsen av personer med olika diagnoser. Den tar också upp familjens situation, samhällets stödsystem och habiliterande insatser. Kurs 2 behandlar behov, styrkor och svårigheter och ger vägledning i att hitta lämpliga insatser för att lösa problem och stimulera utveckling. Kurs 3 har fokus på pedagogiska strategier och kreativa insatser som stöd.

Om: ADHD, Autism och andra funktionsnedsättningar 1 - 3, 7,5 hp/kurs

Ansvarig institution: Specialpedagogiska institutionen

Behörighet: Grundläggande behörighet

Sök: ADHD, Autism och andra funktionsnedsättningar 1 - 3 (Länk till antagning.se)

 

Se fler friståendekurser på specialpedagogiska institutionen

 

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

(Grundnivå, 7,5 hp)

Kursen ges dagtid på halvfart, (50 %)

Vad handlar kursen om? Kursen ger kunskapen om barn och ungdomar i svåra livssituationer, grundat i forskning och kopplat till nationella och internationella styrdokument. Kursen innehåller introduktion till aktuell forskning inom utvecklingspsykologi, interaktion och socialpsykologiska processer, samtal med barn och unga, skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, med fokus på barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som till exempel socialtjänst och vård.

Om: Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp

Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, SU-61032 (Länk till antagning.se)

 

Fritidshemmets pedagogik

Kursen ges dagtid på halvfart (50 %), plats

(Grundnivå, 15 hp)

Vad handlar kursen om? Kursen är en introduktion till fritidshemmets pedagogik. Kursen behandlar teorier om skolbarns lärande och lek i fritidshem. Utomhuspedagogik, värdegrundsfrågor och konflikthantering behandlas. Arbetet i kursen utgår från ett multimodalt arbetssätt där drama, bild och musik integreras. Kursens ges även för internationella studenter och därför är undervisningsspråk och litteratur på engelska.

Om: Fritidshemmets pedagogik

Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Behörighet: Särskild behörighet Engelska B och Samhällskunskap A eller Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6 eller A6).

Sök: Fritidshemmets pedagogik, SU-61046 (Länk till antagning.se)

 

Montessoripedagogik

(Grundnivå, 30 hp)

Studierna bedrivs på halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. (50%, dag/kväll).

För vem är kursen? Alla som vill arbeta med montessoripedagogik i förskola och grundskola.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning och vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla sin yrkeskompetens inom förskola och grundskola.

Om: Montessoripedagogik, 30 hp

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se)

Sök: Montessoripedagogik, SU-34446 (Länk till antagning.se)

 

Betygssättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

Kursen ges på distans, dag/kväll, på deltid (25%).

Vad handlar kursen om? I kursen behandlas vilken hjälp forskning kan ge för att hantera bedömning i naturvetenskapliga ämnen. Kursen undersöker möjligheter och begränsningar för att utveckla kunskaper i det dagliga mötet med elever samt hur man kan bedöma svårhanterbara kompetenser i styrdokumenten. Vidare tittar vi på hur eleverna kan inkluderas i bedömningsprocessen.

Om: Betygssättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen

Ansvarig institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Behörighet: För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller motsvarande samt Svenska B och Engelska B.

Sök: Betygssättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen, SU-64192 (Länk till antagning.se)

Se fler fristående kurser som institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder till hösten 2019.

 

Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap

(Avancerad nivå, 7,5 hp)

Kursen ges på distans via internet (50%)

För vem är kursen? För dig som vill fördjupa dina kunskaper i betygsättning och bedömning av kunskap.

Vad handlar kursen om? Kursen ger perspektiv på bedömning, betygsättning och bedömningstraditioner i relation till styrdokument. Redskap för utvärdering och utveckling av didaktiska verksamheter och hur du själv ska kunna utveckla sådana för att värdera elevers lärande i förhållande till skolans mål analyseras samt relationer mellan styrdokument och system för utvärdering av kunskaper samt utvärdering av pedagogiska verksamheter.

Om: Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Behörighet: Examen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller Lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3. Engelska 6

Sök: Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap,SU-34409( Länk till antagning.se)

 

Till toppen av sidan

 

Bli behörig i ditt ämne

 

Lärarlyftet II

Distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

För vem är programmet? Satsningen riktar sig till dig som är anställd som lärare och har lärarexamen men som undervisar i ett ämne du saknar behörighet för.

Vad handlar programmet om? Genom att gå en kurs eller utbildning inom Lärarlyftet II kan du komplettera din legitimation och få utökad behörighet. Läs mer om Lärarlyftet II och utbudet höstterminen.

Om: Lärarlyftet II

Ansvarig institution: Kursgivande institution ansvarar för antagning och kursrelaterade frågor.

Behörighet: Legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen. Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Sök: Se hur du söker på Lärarlyftet II:s hemsida

 

Till toppen av sidan

 

Magister- och masterprogram

 

Magisterprogram i matematikämnets didaktik

Om: Magisterprogram i matematikämnets didaktik, 60 hp

Sök: Magisterprogram i matematikämnets didaktik, SU-64100 (Länk till antagning.se)

 

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Om: Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 60 hp

Sök: Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, SU-64102 (Länk till antagning.se)

 

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap

Om: Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp

Sök: Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, SU-61102 (Länk till antagning.se)

 

Masterprogram i förskoledidaktik

Om: Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp

Sök: Masterprogram i förskoledidaktik, SU-61103 (Länk till antagning.se)

 

Masterprogram i matematikämnets didaktik

Om: Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp

Sök: Masterprogram i matematikämnets didaktik, SU-64101 (Länk till antagning.se)

 

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Om: Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp

Sök: Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, SU-64103 (Länk till antagning.se)

 

Masterprogram i pedagogik

Om: Masterprogram i pedagogik, 120 hp

Sök: Masterprogram i pedagogik, SU-34468 (Länk till antagning.se)

 

Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning

Om: Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning, 120 hp

Sök: Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning, SU-34436 (Länk till antagning.se)

 

Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd

Om: Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp

Sök: Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, SU-66317

 

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot didaktik

Om: Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot didaktik, 120 hp

Sök: Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot didaktik, SU-20377 (Länk till antagning.se)

 

Se fler Magister- och Masterprogram som finns

 

Till toppen av sidan