De programansvariga institutionerna för studenter på lärarprogrammet har tilldelats utifrån studentens val av studiegång och därmed profilområde eller första inriktning.


Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV

www.buv.su.se

Förskoledidaktik

 • Lärande i förskolan
 • Barnskötare till förskollärare
 • Pedagogiskt arbete med yngre barn
 • Dialog Reggio Emilia – Utforskandets pedagogik
 • Barn- och ungdomspedagogiskt arbete

www.buv.su.se/studievagledning

 

Fritidspedagogik / Fritidshemspedagogik

 • Fritidspedagogik och lärande - identitet och skolans läroprocesser
 • Fritidens pedagogik - identitet och skolans läroprocesser F9
 • Fritidspedagogik och lärande - rörelse och utomhuspedagogik
 • Fritidens pedagogik - inriktning rörelse och utomhuspedagogik F-9
 • Fritidens pedagogik - lärande som kompletterar skolans verksamhet

E-mail: studievagledare-fria@buv.su.se

 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

www.su.se/hsd

 • Bild
 • Dans
 • Drama
 • Historia
 • Musik
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen F-6
 • Slöjd: trä, metall och design
 • Waldorf
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Psykologi
 • Samhällskunskap

E-post: studievagledning@hsd.su.se

 

Kompletterande pedagogisk utbildning, samhällsvetenskap/humaniora (KPU)

E-post: studievagledning@hsd.su.se


Institutionen för språkdidaktik, ISD

www.isd.su.se

 • Engelska för skolår F-6
 • Engelska för skolår 5-9 och gymnasieskolan
 • Spanska för skolår 6-9 och gymnasieskolan
 • Svenska/svenska som andraspråk för skolår F-6
 • Svenska/svenska som andraspråk för skolår 5-9
 • Svenska/svenska som andraspråk för skolår 7-9 och gymnasieskolan
 • Svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, språk och samhällskunskap

E-post: studievagledare@isd.su.se
www.isd.su.se/studievagledning


Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND

www.mnd.su.se

Grundlärarprogrammet 4-6, idrottsstudenter samt studenter på äldre

 • Att hitta matematiken i barnens värld
 • Matematik i samspel med svenska
 • Barn och naturvetenskap
 • Barn, teknik och skapande
 • Naturorienterande ämnen för grundskolans tidigare år
 • Naturorienterande ämnen för grundskolan (år 4-9)
 • Teknikutveckling och design
 • Teknik, människa och samhälle
 • Barn, teknik och skapande för skolår F-6
 • Matematik för skolår F-6
 • Naturorienterande ämnen för skolår F-6
 • Grundlärarprogrammet med inriktning för arbete i  år 4-6

E-post: studievagledning@mnd.su.se
mnd.su.se/utbildning/studieinformation/studievägledning

Ämneslärarprogrammet, KPU samt studenter på äldre program som läser mot grundskolans senare år och gymnasiet.

 • Biologi med didaktisk inriktning
 • Fysik med didaktisk inriktning
 • Idrott, fritidskultur och hälsa
 • Idrott och hälsa med didaktisk inriktning
 • Kemi med didaktisk inriktning
 • Lek, idrott och rörelse
 • Matematik med didaktisk inriktning
 • Naturorienterande ämnen för grundskolans senare år
 • Naturorienterande ämnen för grundskolan (år 4-9)
 • Biologi för skolår 7-9 och gymnasieskolan
 • Fysik för skolår 7-9 och gymnasieskolan
 • Idrott, fritidskultur och hälsa för skolår F-6           
 • Idrott och hälsa för skolår 7-9 och gymnasieskolan          
 • Idrott, fritidskultur och hälsa för skolår F-9                
 • Idrott, fritidskultur och hälsa för skolår 6-9                
 • Kemi för skolår 7-9 och gymnasieskolan     
 • Matematik och naturvetenskap för skolår 5-9                   
 • Matematik för skolår 7-9 och gymnasieskolan
 • Teknikutveckling och design för skolår 7-9 o. gymnasieskolan
 • KPU med inriktning matematik och något naturvetenskapligt ämne
 • Ämneslärarprogrammen från V12-framåt med inriktning matematik, kemi, fysik, biologi, naturkunskap, teknik


E-post: studievagledning@mnd.su.se
mnd.su.se/utbildning/studieinformation/studievägledning

 

Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD

www.edu.su.se

Yrkeslärarutbildningen

Se information om studievägledning till yrkeslärarutbildningen