Vad är det som har utvärderats?

I sina granskningar fokuserar UKÄ på hur utbildningarna säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas egna kvalitetsutveckling. Bedömningen baseras på fyra områden: Förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; studentperspektiv samt arbetsliv och samverkan. Utbildningarna får antingen betyget hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Universitetets lärarutbildningar har god kvalitet på majoriteten av de 13 bedömningsgrunder som UKÄ granskat, även inom de inriktningar som är ifrågasatta. Du kan se vilka examensmål som ingått i granskningen på UKÄ:s webbsida.

Hur har UKÄ granskat utbildningarna?

En oberoende bedömargrupp har utgått från flera olika underlag i sin bedömning: lärosätenas självvärderingar, ett antal anonymiserade och slumpvis utvalda examensarbeten, intervjuer med de som arbetar i utbildningen och med studenter, samt statistik över genomströmningen. Du kan läsa mer om hur granskningen går till på UKÄ:s webbsida.

Varför har just lärarutbildningarna granskats?

Alla högskoleutbildningar i landet granskas regelbundet av UKÄ. UKÄ är en statlig myndighet som ser till att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet. I granskningsomgången som startade 2018 var det bland andra förskollärar- och grundlärarutbildningarnas tur att granskas. Just nu utvärderas kvaliteten på ämneslärarutbildningarna.

Vad innebär UKÄ:s beslut för utbildningarna vid Stockholms universitet?

Förskollärarutbildningen får hög kvalitet och grundlärarprogrammet får varierad kvalitet. Inom grundlärarprogrammet får en inriktning hög kvalitet (inriktningen mot fritidshem) och för två inriktningar ifrågasätts kvaliteten (inriktningarna mot årskurserna F-3 och 4-6).

Genom utvärderingarna får universitet och högskolor reda på vilka områden i utbildningarna som behöver utvecklas. Vid Stockholms universitet är det främst processerna kring de självständiga arbetena och samordningen inom grundlärarprogrammet som behöver utvecklas. Det har också gjorts de senaste åren. UKÄ konstaterar att kvalitetsarbetet kring organisation och innehåll inte har hunnit ge effekt än i alla delar av grundlärarutbildningen. Utbildningarna kommer att ges som vanligt samtidigt som universitetet inför åtgärder för att stärka de delar som UKÄ identifierat behöver utvecklas.

Vad gör universitetet för att höja kvaliteten inom de ifrågasatta områdena?

Alla lärosäten som har fått bedömningen ifrågasatt kvalitet har ett år på sig att tala om hur de ska komma till rätta med bristerna. Vid Stockholms universitet har arbetet redan börjat. En arbetsgrupp ska analysera bristerna ordentligt och ta fram åtgärder. Till exempel behöver examinationen av samtliga examensmål inom utbildningen säkras. Universitetet arbetar kontinuerligt med att stärka utbildningarnas kvalitet. Det betyder att förbättringar redan har gjorts sedan UKÄ:s granskning genomfördes. Till exempel har stödet kring de självständiga arbetena stärkts med större utrymme för forskningsmetodik. Andra åtgärder som har införts är stärkt handledning och återkoppling på de självständiga arbetena.

Betyder ”ifrågasatt kvalitet” att jag som student får en dålig utbildning?

UKÄ:s granskning omfattar 13 bedömningsgrunder. Inom ett par områden har universitetet inte lyckats visa att man uppnår de kvalitetskrav som ställts. Det som bedömarna ifrågasätter är främst brister i samordningen och processerna kring de självständiga arbetena i två inriktningar inom grundlärarprogrammet. Det berör en begränsad del av utbildningen. Sammantaget får universitetets granskade lärarutbildningar goda omdömen av UKÄ. Om du som student har frågor om just din utbildning så kan du kontakta din programansvariga institution.

Enligt UKÄ har även de inriktningar som är ifrågasatta en genomtänkt struktur med stark koppling mellan teori och praktik. Både den vetenskapliga och den professionsrelaterade kompetensen hos personalen är god. I den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är progressionen tydligt planerad. Universitetet bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete kring utbildningarna, liksom en bred samverkan med arbetslivet. UKÄ påpekar också att studenterna har stora möjligheter att utöva inflytande över utbildningarnas innehåll och genomförande. Universitetet ger bra lärarutbildningar som rustar dig som student väl för yrket.

Hur arbetar universitetet för att stärka kvaliteten på lärarutbildningarna som helhet?

Som UKÄ konstaterar bedriver universitetet ett systematiskt kvalitetsarbete kring lärarutbildningarna. En del förbättringar hade inte hunnit ge resultat när utbildningarna granskades. Till exempel finns nu en ny organisation för VFU och tio programråd som ansvarar för samordning och uppföljning. Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, har utvecklats så att de följer en tydligare röd tråd. Insatser har också gjorts för att stärka handledningen kring de självständiga arbetena. Det stödet kommer att utvecklas mer. Här kan du läsa mer om universitetets arbete för att uppnå högsta kvalitet i utbildningarna.
 

Varierande omdömen om universitetets lärarutbildningar

Läs UKÄ:s beslut här