Programråd för lärarutbildningarna

Programråden är sammansatta av representanter från programansvarig institution, kursansvariga institutioner, verksamhetsföreträdare, studenter och fackhögskolor. Beroende på relevanta besluts- och delegationsordningar svarar programråden gentemot institutions-, fakultets eller områdesnivån.

Programråd
(med programansvarig institution inom parentes):

- Yrkeslärarprogrammet, ordförande Eva Eliasson (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Länk till ledamöterna i programrådet för yrkeslärarprogrammet.
- Förskollärarprogrammet, ordförande Bodil Halvars (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen)
Länk till ledamöterna i programrådet för förskollärarprogrammet.

Grundlärarprogrammen

- Grundlärarprogrammet, fritidshem, ordförande Anna-Lena Ljusberg (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen)
Länk till ledamöterna i programrådet för grundlärarprogrammet, fritidshem.
- Grundlärarprogrammet, F-3, ordförande Diana Börtzell-Szuch (Institutionen för språkdidaktik)
Länk till ledamöterna i programrådet för grundlärarprogrammet F-3.
- Grundlärarprogrammet, 4-6, ordförande Lars Forsberg (Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik)
Länk till ledamöterna i programrådet för grundlärarprogrammet 4-6.

Ämneslärarprogrammen inom Humanvetenskapliga området

- Ämnesområde språk, orförande Pernilla Rosell Steuer (Institutionen för språkdidaktik)
Länk till ledamöterna i programrådet för ämneslärarprogrammet, ämnesområde språk.
- Ämnesområde humaniora och samhällsvetenskap, ordförande Per Fransson (Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)
Länk till ledamöterna i programråd för ämneslärarprogrammet, ämnesområde humaniora och samhällsvetenskap.
- Ämneslärarprogrammet KPU, ordförande Pernilla Andersson (Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)
Länk till ledamöterna i programrådet för ämneslärarprogrammet, KPU, inom det humanvetensakpliga området.

Ämneslärarprogrammen inom Naturvetenskapliga området

- Ämnesområde, matematik, naturvetenskap och teknik, ordförande Susanne Ekström (Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik)
Länk till ledamöterna i programrådet för ämneslärarprogrammet, ämnesområde matematik, naturvetenskap och teknik.
- Ämneslärarprogrammet KPU Veronica Jatko-Kraft (Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik).
Länk till ledamöterna i programrådet för ämneslärarprogrammet, KPU, inom det naturvetenskapliga området.

För mer detaljerad information, se beslut om Inrättande av områdesövergripande arbetsgrupp, UVK och det tidigare beslutet: Beslut att införa programråd för Humanvetenskapliga områdets lärarutbildningar och skapa större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Gemensam arbetsgrupp

Det finns en för områdena gemensam arbetsgrupp med uppdrag att se över logistik och administrativa rutiner och implementering av tre större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Arbetsgruppen är temporär och upphör när frågorna sköts inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Utbildningsråd för ULV och VAL

Utbildningsrådet är ett beredande organ under Områdesnämnden för humanvetenskap och inordnat i befintliga besluts- och beredningsprocesser. Fokus för utbildningsrådet är på övergripande frågor och på kvaliteten i utbildningen.

Utbildningsrådets uppdrag

- Identifiera utvecklingsbehov och initiera utvecklingsprocesser i samråd med
kursansvariga institutioner och andra relevanta aktörer med särskild hänsyn till
studentgruppernas storlek, behov och förutsättningar;
- I samråd med kursansvariga institutioner granska och utveckla utbildningsplaner och
kursplaner inför beslut i enlighet med gällande handläggningsordningar;
- Följa upp respektive utbildning med utgångspunkt i statistik och relevanta
utvärderingsunderlag och sammanställa utbildningsrapporter;
- Följa upp och utveckla processen för antagning, inklusive arbetet med validering och
tillgodoräknande;
- Lyfta övergripande frågor för diskussion i lärarutbildningsberedningarna inom
respektive område;
- Främja en fungerande organisation och effektiva samarbetsformer för samordningen
av respektive utbildning;
- Följa upp kommunikationen internt och externt beträffande utbildningarna och vid
behov föreslå åtgärder.

Utbildningsrådets sammansättning

  • En representant vardera från programansvariga institutioner inom lärarutbildningarna
  • En representant från Institutionen för svenska och flerspråkighet
  • Två studentrepresentanter
  • En utbildningsledare med inriktning mot lärarutbildning från Områdeskansliet för humanvetenskap
  • En ansvarig uppdragsledare för ULV, Utländska lärares vidareutbildning respektive VAL, Vidareutbildning av lärare vid Sektionen för uppdragssamordning.

Utbildningsrådet kan vid behov adjungera ytterligare personer till sina sammanträden och har rätt att inrätta arbetsgrupper för enskilda frågor.

Länk till ledamöter i Utbildningsrådet för ULV och VAL