Den neurovetenskapliga forskningen har under de senaste åren genererat ny kunskap om barns och ungdomars kognitiva förmågor och utveckling. Fler och fler röster hörs för att de nya rönen bör integreras i traditionell pedagogisk-didaktisk utbildning. Hur kan de olika vetenskaperna befrukta varandra och öka vår förståelse och förmåga att ta oss an de pedagogiska utmaningar som det innebär att vara lärare i dagens skola? Seminariet är ett försök att ge en bild av vad neurovetenskapen redan idag bidrar med vid SU samt att starta en dialog om, och i så fall vad, neurovetenskapen kan bidra med inom lärarutbildningarna i framtiden.

Program

Prorektor Clas Hättestrand hälsar välkommen

Möjligheter och begränsningar med neurovetenskap i lärarutbildning – några reflektioner
Klas Roth, professor i pedagogik

Möten mellan neurovetenskap, pedagogik, didaktik och utbildningspraktiker
Lena Aronsson, adjunkt och doktorand i förskoledidaktik

Diskussion och paus för fika

Kognitiv neurovetenskaps bidrag till lärarutbildning och utbildningsforskning: Ett kompletterande perspektiv
Håkan Fischer, professor i psykologi

Medvetenskapens hus – en ny utbildningsplats i en estetisk lärandemiljö
Anette Andersson, projektledare Medvetenskapens hus

Från forskningsprojektet ”Hjärnvägar i förskolan” till en förändrad förskollärarutbildning och ett nytt masterprogram i förskoledidaktik
Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap

Diskussion och paus

Reflektioner över dagens tema
Arne Jarrick, professor i historia

Information om ett nybildat nätverk
Håkan Fischer och Hillevi Lenz Taguchi