Intresset för att läsa till lärare och förskollärare har ökat kraftigt och majoriteten av Sveriges universitet och högskolor bedömer att de kan bygga ut utbildningarna med bibehållen kvalitet. Regeringen föreslår därför en utbyggnad på 3600 platser med start 2017.

Enligt den fördelning som presenterats hamnar 415 av de totalt 3600 platserna vid Stockholms universitet. Södertörns högskola tilldelas 160 utbildningsplatser.

– Det är välkommet och bra att regeringen hörsammat lärosätena i Stockholmsregionen. Nu vidtar ett arbete för att se till att Stockholms universitet på bästa sätt kan möta det stora intresse som finns för lärar- och förskollärarutbildningarna, säger prorektor Clas Hättestrand.

Investeringar i fler vägar till läraryrket - VAL

Sedan 2007 har sju universitet och högskolor, däribland Stockholms universitet, i uppdrag att bedriva vidareutbildning av yrkesverksamma lärare och förskollärare som saknar examen. Vidareutbildning av lärare, VAL, tilldelas också extra medel kommande år, totalt 90 mnkr från och med 2017.

Investering för att få lärare att återvända till yrket

Av de 250 000 som år 2013 hade en lärarutbildning var det nära 40 000 som inte arbetade som lärare eller med annat inom skolväsendet. Det föranleder regeringen att satsa på att få fler lärare tillbaka till yrket med en helt ny webbutbildning för lärare och förskollärare som återvänder till yrket. Skolverket får uppdraget att skapa webbutbildningen.

 

Regeringens promemoria: Nyheter för fler lärare

Universitetets debattartikel i samband med vårändringsbudgeten 2015: Skriande lärarbrist - då skär regeringen ned