Överlag fungerar VFU betydligt bättre nu än tidigare granskningar och uppföljningar har visat, noterar UKÄ. Studenterna är påfallande nöjda med sin VFU, VFU utgörs numer av egna kurser med fastställda kursplaner, explicita lärandemål och tydligt beskrivna examinationsformer. Dessutom har lärosätena utarbetat olika former av progressionsmatriser där lärandemål i respektive kurs preciseras och relateras till examensmålen. Administrativa stödsystem underlättar numera både samverkan kring och kvalitetssäkring av VFU.

UKÄ slår också fast att VFU-handledarna i större utsträckning är behöriga i skolformer och ämnen relevanta till den utbildning studenterna går, samt att få studenter underkänns. En del förbättringsområden kvarstår, konstaterar UKÄ.

UKÄ rekommenderar regeringen:

  • Att ersätta det nuvarande ersättningssystemet med ett nytt, liknande det som används för vårdutbildningarna.
  • Att införa ett särskilt handledarlyft för att öka andelen VFU-handledare med handledarutbildning samt att permanenta Lärarlyftet II för att öka andelen behöriga lärare.

UKÄ rekommenderar lärosätena:

  • Att tillsammans med huvudmännen utveckla strategier för att öka antalet utbildade VFU-handledare, samt att fortsätta kvalitetssäkra examinationen av VFU.

UKÄ rekommenderar huvudmännen:

  • Att ge VFU-handledare bättre förutsättningar att inom ramen för ordinarie arbetstid genomgå handledarutbildning och delta i andra kompetenshöjande aktiviteter som lärosätena erbjuder.

 

UKÄ:s uppföljning omfattar samtliga lärostäten med examenstillstånd för de aktuella utbildningarna. Det empiriska materialet i uppföljningen utgörs av ett frågeformulär och en fördjupningsstudie. Fördjupningsstudien har genomförts vid sex lärosäten och omfattar dels enkäter, dels platsbesök med intervjuer.

Rapporten: Uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna (pdf).