Områdesnämnden för humanvetenskap har beslutat tilldela följande forskare medel i utlysningen av strategiska medel med särskilt fokus på ämnesdidaktik:

  • Shu-Nu Chang-Rundgren, Institutionen för pedagogik och didaktik, tilldelas 90 238 kr för projektet: Promoting Students’ Learning and Interests in Sciences through Augmented Reality (AR) about Socioscientific Issues.
  • Janne Kontio, Institutionen för pedagogik och didaktik, tilldelas 145 023 kr för projektet: Digitaliseringen av yrkesklassrummen.
  • Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen och Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik, tilldelas 77 298 kr för projektet: Statistikämnets didaktik och statistikförståelse hos studenter i andra samhällsvetenskaper.
  • Ketil Thorgersen, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, tilldelas 78 571 kr för projektet: Kulturskolans undervisningspraktiker i samtiden.
  • Karin Hultman och Johanna Unga, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, tilldelas 36 687 kr för projektet: Teknik i förskolan – praktiknära forskning.
  • Camilla Bardel, Institutionen för språkdidaktik, tilldelas 54 932 kr för projektet: Classroom Performance: Conversation Analysis and Foreign Language Teaching and Learning.

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste medel om totalt 1 000 tkr för en särskild satsning på ämnesdidaktik med syfte att stärka den externfinansierade forskningen inom ämnesdidaktik.

Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av vicerektor professor Karin Helander, professor Jonas Ebbesson, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, professor Tytti Soila och professor Jonas Tallberg samt adjungerad ledamot, universitetslektor Annika Ullman.