Inger Eriksson. Foto: Helena Karlson.
Inger Eriksson. Foto: Helena Karlson.

Inger Eriksson beviljas medel för projektet ”Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för undervisningen i grundskolan och gymnasiet”. Det syftar till att undersöka vad i undervisningen som främjar elevernas kunskapsutveckling samt vad som kan ses som tecken på framväxande algebraisk resonemangsförmåga och hur denna förmåga kan bedömas. Fyra Learning studies kommer att genomföras i årskurserna 1-3, 4-6, 7-9 och på ett yrkesprogram på gymnasiet. Deltagarna knyts till forskningsmiljön Stockholm Teaching & Learning Study (STLS), som är en samverkansplattform mellan huvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet.

– Det är jätteroligt att och unikt att få genomföra ett projekt från lågstadiet till gymnasiet. Våra vetenskapliga artiklar kommer att spridas och granskas, säger Inger Eriksson.

Vid årets utlysning fick Skolforskningsinstitutet in 122 ansökningar om forskningsbidrag. Av dessa får åtta projekt dela på sammanlagt närmare 30,5 miljoner kronor över en period på tre år. Enligt institutets direktör, Lena Adamson, har det vetenskapliga rådet fokuserat på den forskning som lärare behöver rent generellt.

– I forskningsöversikterna och behovsinventeringarna har vi lyssnat på en mängd lärare, och vår ambition är att i framtiden ha en lärarpanel, säger Lena Adamson till Lärarnas tidning.

Beviljade bidrag

 • Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för undervisningen i grundskolan och gymnasiet
  Projektledare: Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet
 • Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world
  Projektledare Fil.dr Anne Harju, Malmö högskola
 • Animerad kemi – det nya lärandet? Animation och digitala verktyg möter NO-ämnets laborativa tradition i de tidiga årens kemiundervisning
  Projektledare: Professor Magnus Hultén, Linköpings universitet
 • Digitalt förstärkt matematikundervisning: Lektionsmoduler som stöd för orkestrering av matematisk kvalitet i undervisning
  Projektledare: Professor Per Nilsson, Örebro universitet
 • Lekbaserad didaktik – att vidareutveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskollärare
  Projektledare: Professor Niklas Pramling, Göteborgs universitet
 • Effektiv interaktion för optimal språkutveckling och lärande i klassrummet. Lärare och barn i en randomiserad kontrollerad studie
  Projektledare: Professor Birgitta Sahlén, Lunds universitet
 • Specialpedagogiska undervisningsinsatser för deklarativ kunskap i matematik
  Projektledare: Professor Joakim Samuelsson, Linköpings universitet
 • Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6
  Projektledare: Docent Martin Stolare, Karlstad universitet

Forskningsprojektens sammanfattningar

Pressmeddelande från Stockholms stad

Lärarnas tidning: Många vill forska praktiknära om skolan

Inger Eriksson om sitt arbete med undervisningsutvecklande forskningsprojekt, på pedagogstockholm.se