Mie Josefson. Foto: Ernst Henry.
Mie Josefson. Foto: Ernst Henry.

När Mie Josefson bad förskolepedagogerna att berätta om omsorg möttes hon av tystnad. Svårigheten att sätta ord på omsorgen rundade hon genom att istället tala om ansvar. Då kom berättelserna, om dilemman och konflikter, om orosanmälningar och medvetet gränsöverskridande.

– Jag överraskades av det enorma ansvar pedagogerna gör anspråk på att ta, utöver det ansvar som de ska ha i sin profession. Det är ett arbete som görs, men som det inte talas om. Omsorgen är en viktig aspekt av yrket att skriva fram, vilket också betonas i förarbetet till den nya läroplanen för förskolan, säger Mie Josefson.

Betraktas som serviceinstans

Pedagogernas berättelser belyser spänningsfältet mellan myndighetsutövning och föräldrars integritet. Den gamla frågan om förskolans roll, som kompensation eller komplement till föräldrarnas fostran, speglar förändringen av förskolans uppdrag – från 90-talets familjepolitiska välfärdsprojekt till en självständig del av utbildningssystemet på 00-talet.

– Den motsättningen lever kvar i min intervjustudie, till exempel när förskolepedagoger och föräldrar hamnar i konflikt gällande barns vistelsetider eller när barn lämnas sjuka på förskolan. Enligt pedagogerna signalerar det att förskolan betraktas som en serviceinstans snarare än en pedagogisk verksamhet.

Omsorg förutsättning för lärande

Förskolans arbete med omsorg sätts ibland i relation till lärandemålen, som om omsorgen sker på bekostnad av undervisningen. Eller så läggs ett starkt fokus på lärandet, vilket bland annat syns i några av Skolinspektionens granskningar av förskolans pedagogiska uppdrag.

– Utbildningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Omsorgen är en förutsättning för lärandet. Det glömmer man när man enbart tittar på lärandemålet. Lärande sker i situationer där vi inte alltid förväntar oss att det ska ske, säger Mie Josefson.

Hon menar at förändringar i skolsystemet kräver fortsatta studier av förskolan. Som att studera vilka konsekvenser dessa förändringar får för förskollärarnas professionella ansvar, bland annat i relation till föräldraansvaret.

– Förskolan blir allt viktigare för hela skolan. Kvalitet, ansvar och integritet är frågor som är viktiga. Liksom att säkerställa att respekten för förskollärarnas yrke är hög, påpekar Mie Josefson.

 

Avhandlingen ”Det ansvarsfulla mötet: En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan” är publicerad i DiVa.