Syftet med förslaget är att öka utbildningens kvalitet och status genom bland annat krav på mer omfattande ämnesstudier och skapa större valfrihet för lärarstudenterna. Förslaget innebär också att svenska som andraspråk ska kunna kombineras med alla andra ämnen för att möta det ökade behovet av lärare med denna kompetens.

I promemorian föreslås bland annat att en ny tvåämnesutbildning för årskurs 7-9-lärare skapas vid sidan av dagens treämnesutbildning. Antalet ämnen som går att kombinera justeras så att de i högre grad överensstämmer med de som är tillåtna för inriktningen mot gymnasieskolan. Fler ämneskombinationer tillåts också för båda inriktningarna, bland annat kombinationen matematik och svenska. Svenska som andraspråk ska också gå att kombinera med alla ämnen för att möta de stora behov som finns i skolan.

Inriktningen mot arbete i årskurs 7-9 omfattar i dag 270 högskolepoäng och som huvudregel tre undervisningsämnen. Den nya varianten ska vara ett halvt år kortare än i dag och omfatta två undervisningsämnen och 240 hp. Den existerande varianten som omfattar två undervisningsämnen och 270 hp ska inte förändras då denna bara är möjlig vid vissa ämneskombinationer. Varianten med tre undervisningsämnen ska utökas från 270 till 300 hp. Liksom tidigare ska examen omfatta en fördjupning om 90 hp i ett ämne eller ämnesområde.

Dessutom föreslås att kravet på ämnesstudier höjs så att den lägsta omfattningen av ämnesstudier blir 60 högskolepoäng för årskurs 7-9-lärare i stället för dagens 45 poäng. Den ökade ämnesfördjupningen innebär en kvalitetshöjning och en mer attraktiv utbildning, menar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det är relativt få förstahandssökande per plats till ämneslärarutbildningarna i stort. Att få fler som söker och tar sig igenom ämneslärarutbildningen är viktigt för att möta lärarbristen så att alla elever får möta behöriga och kompetenta lärare, säger hon i en kommentar på regeringen.se.

Inriktningen mot årskurs 7-9 ger som tidigare även behörighet för att undervisa i grundskolans årskurs 4-6.

Förslaget om en ny och flexibel ämneslärarutbildning föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer här

Promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning