Medarbetare vid lärarutbildningarna har själva tagit initiativ till kvalitetsarbetet genom att söka medel från rektors utlysning av medel för kvalitetsutveckling. Den senaste utlysningen var helt riktad mot lärarutbildningarna. Syftet är att inspirera universitetets lärare att utveckla och pröva pedagogiska metoder som stimulerar studentaktiva lärandeformer. Och intresset är stort bland lärarutbildarna. Av 21 ansökningar beviljades 15 medel (se beslutsunderlag nedan).

– Det är mycket glädjande att se det stora intresse som finns för att utveckla lärarutbildningarna i form av dessa utvecklingsprojekt. Det är en stor spridning på projekten mellan olika utbildningar, så resultaten kommer att komma de flesta av våra lärar- och förskollärarstudenter tillgodo, säger Clas Hättestrand, prorektor och en av deltagarna i bedömargruppen.

Teknikförstärkt lärande

Projekten har varierande inriktning, men flera av dem handlar om att öka den digitala kompetensen och nyttjandet av digitala verktyg i utbildningarna. Jalal Nouri, forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap och ursprungligen gymnasielärare i matematik och datavetenskap, har fått medel för att skapa och projektleda en kurs i teknikförstärkt lärande.

Jalal Nouri
Jalal Nouri

– Kursen, som tas fram i workshops tillsammans med lärarutbildare, syftar till att ge en överblick över fältet teknikförstärkt lärande och vad som beforskas inom området. Utrymme kommer också att finnas för att diskutera vad digital kompetens är och hur man kan utveckla förståelsen för hur digitala tekniker kan stödja lärande. Samma material kan komma till nytta för lärarstudenter och övriga lärare vid universitetet, säger han.

 

 

Databas för digitala lärobjekt

Ett annat projekt som fått medel syftar till att utveckla lärarnas undervisningsformer genom att skapa en databas för delning av digitala objekt.

Klara Bolander Laksov
Klara Bolander Laksov

– Lärare utvecklar bra saker som tyvärr inte sprids och kommer andra till del. Vi vill skapa en databas där lärobjekten, till exempel filmer, online-diskussioner och andra presentationer, taggas så att de blir sökbara. I förlängningen leder det till att lärarstudenterna får mer varierande undervisningsformer då lärare inspireras och vågar pröva andra pedagogiska idéer.

Det säger projektledaren Klara Bolander Laksov, som är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik samt föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning.

Programmering för grundlärarstudenter

Medel har också gått till ett projekt som syftar till att stärka grundlärarstudenternas digitala kompetens, bland annat vad gäller programmering. Projektledarna Monica Andersson och Elisabeth Hector, adjunkter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, ska arbeta för att vidareutveckla de kurser som ges inom matematikämnets didaktik i grundlärarprogrammet mot årskurserna F-3 och 4-6.

Monica Andersson
Monica Andersson

– Vi har tidigare haft ganska allmänt formulerade IKT-mål inom lärarutbildningen, men efter regeringsbeslut som bland annat innebär att programmering ska ingå i matematikämnet i grundskolan krävs att vi planerar så att våra nyutbildade lärare klarar av att undervisa i det. Det finns än så länge ganska lite forskning om hur undervisning i programmering ska gå till, så vi får utveckla innehållet samtidigt som vi fortbildar oss själva, säger Monica Andersson.

Praktiknära självständiga arbeten

Forsknings- och utvecklingsarbete har blivit en allt viktigare del i lärarprofessionen. Det konstaterar Veronica Flodin vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Hennes projektgrupp har fått medel för ett projekt som syftar till att hitta en modell för att utveckla ämneslärarstudenternas självständiga arbeten så att de ligger närmare de frågor som är angelägna för lärarprofessionen.

Veronica Flodin
Veronica Flodin

– Vi samarbetar sedan tidigare med Kungsholmens gymnasium som arbetar aktivt med forsknings- och utvecklingsarbete. Det ska bli intressant att se om vi kan få progression från den verksamhetsförlagda utbildningen in i skolans FoU-arbete så att studenternas självständiga arbeten blir ett bidrag till skolutveckling, säger hon.

 

Rektors medel för kvalitetsutveckling av universitetets utbildningar har utlysts i tre omgångar sedan 2015. Sammanlagt närmare 9 miljoner kronor har beviljats utvecklingsprojekt inom lärarutbildningarna sedan dess.

Se även artikel om de tre projekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik som beviljats medel

Rektors kvalitetsmedel omgång 3 (282 Kb)