Christian Eidevald
"Leken är barnens egen pedagogik som man ska vara mycket restriktiv med att gå in och styra", säger Christian Eidevald. Foto: Niklas Björling.

Vad är nytt i nya läroplanen för förskolan när det gäller jämställdhet mellan könen?

– I den nuvarande läroplanen står att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Det tolkas ibland som att vi ska gå in och göra om barnen. Skrivningen i den nya läroplanen är att förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Det är ett förtydligande att det inte är barnen som ska göras om. Det är de vuxna som ska bli bättre på att lyssna på vad olika barn vill göra och att de utifrån det ska få göra sina val. Man ska motverka att barnen blir styrda och se till att de, på riktigt, får välja utifrån sina förutsättningar och intressen.

Innebär det att pedagogerna kan avbryta lekar som är för könsstereotypa?

– Leken är central i förskolan. Leken är barnens egen pedagogik som man ska vara mycket restriktiv med att gå in och styra. Det handlar inte om att avbryta könsstereotypa lekar. Samtidigt är variation i lek bra och där jobbar förskolan mycket med planerade lekmiljöer som inspirerar till många olika typer av lekar. Det gäller att se hur man kan skapa en lekfull atmosfär som inbjuder till lekar som inspirerar på många olika sätt – till skapande, olika typer av fantasilekar, rollekar och regellekar. Vad barnen sedan väljer är deras val.

Hur undervisas om jämställdhet i förskollärarutbildningen?

–  Det handlar inte om att göra om barnen i förskolan utan att vara medveten om att vi ska ha en miljö som öppnar upp för många olika lekar och som inspirerar barn på många olika sätt. På förskollärarutbildningen går vi igenom olika forskningsområden där genusforskning är ett område, där vi tittar på hur barn riskerar att bli begränsade utifrån sin könstillhörighet. Vi har också genomgång av forskning om barns utveckling och lärande. Som förskollärare måste man ha många bollar i luften samtidigt och både se till barns biologiska och psykologiska utveckling, och forskning som visar hur barn blir begränsade utifrån om de är flicka eller pojke.

 

Läs mer om Christian Eidevalds forskning.