– Det är glädjande att UKÄ framhåller universitetets ämneslärarprogram i övervägande positiva ordalag, till exempel vad gäller vetenskaplig kompetens, studentinflytande och vårt arbete med den verksamhetsförlagda utbildningen. De bedöms alla som starka delar av ämneslärarutbildningen vid Stockholms universitet, säger Clas Hättestrand, prorektor och ansvarig för övergripande lärarutbildningsfrågor vid universitetet.

Utvärderingen är nationell och omfattar ämneslärarutbildningarna inom matematik, samhällskunskap, svenska, idrott och hälsa, bild, samt dans och musik. Granskningarna fokuserar på att utbildningarna säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. De ska också bidra till lärosätenas egna kvalitetsutveckling. Utbildningarna får antingen omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Av 103 utbildningar får 59 hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet.

Universitetets ämneslärarprogram bedöms hålla hög kvalitet på majoriteten av de granskade delarna. Bedömargruppen lyfter bland annat: väl kvalificerad personal, starka forskningsmiljöer, väl genomtänkt progression inom den utbildningsvetenskaplig kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Fördjupade ämneskunskaper bidrar till förmågan att göra välavvägda didaktiska val, jämställdhetsperspektivet är tydligt och aktiva studentråd bidrar till att utveckla utbildningen. Studenterna får också kunskaper om nyanlända elever och språkutvecklande arbetssätt.

Hög kvalitet på utbildningsvetenskaplig kärna

Universitetets utbildningsvetenskapliga kärna och verksamhetsförlagda utbildning, som är centrala komponenter i alla lärarutbildningar, får omdömet hög kvalitet. Bedömargruppen uppmärksammar att relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet avhandlas i både UVK-kurser, i ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna tränas i att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och koppla dem till konkret undervisning, samtidigt som de får arbeta praktiskt med att utforma lektionsplanering som vilar på vetenskaplig grund.

Ifrågasatt kvalitet på ämneslärarutbildning i matematik

Universitetets utbildning till ämneslärare i matematik får till övervägande del positiva omdömen, men UKÄ gör bedömningen att det finns brister inom ett par delar. Utbildningen som helhet får därför omdömet ifrågasatt kvalitet. De brister som påpekas relaterar till ordningen på delkurserna och innehållet i de självständiga arbetena. De två självständiga arbeten som granskats uppnår inte de examensmål som ingår i utvärderingen.

– Att se över progressionen mellan delkurserna ingår i den kontinuerliga utvecklingen av programmen. När det gäller de självständiga arbetena har vi redan påbörjat ett arbete med att stärka upp riktlinjerna kring handledningen och förtydliga lärandemålen i kursplanen, säger Clas Hättestrand.

Hög kvalitet på ämneslärarutbildning i samhällskunskap

Universitetets utbildning till ämneslärare i samhällskunskap får omdömet hög kvalitet. Bedömargruppen konstaterar att det finns en stark kompetens inom de akademiska ämnena som ingår i utbildningen och att universitetet har en omfattande forskningsmiljö. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppfylls. Bedömargruppen ser det som särskilt positivt att vetenskapsteori och forskningsmetoder kontinuerligt tas upp och examineras i utbildningen. Och att universitetet har stärkt och utvecklat ämnesdidaktiken i utbildningen.

Hög kvalitet på ämneslärarutbildning i svenska

Även ämneslärarutbildningarna i svenska får omdömet hög kvalitet. Bedömargruppen konstaterar att utbildningarna är förlagda till vetenskapligt starka institutioner med omfattande utbildningsuppdrag och forskning som är relevant för yrkesutövningen. Utbildningarna möjliggör och säkerställer att studenterna prövar och diskuterar tillämpligheten av olika metodikmodeller i ämnesdidaktiskt perspektiv. En styrka är också att frågor om kunskapsbegreppet och vetenskaplighet behandlas tidigt i utbildningarna. Det samlade omdömet belyser också universitetets goda samverkan med skolhuvudmän för att genomföra och kvalitetssäkra VFU.
 

UKÄ: Utvärderingen av ämneslärarutbildningarna klar