Varför en forskarskola?

– Det finns ett stort behov av att utveckla kunskaperna om hur man kan arbeta preventivt för att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling. Tidigare specialpedagogisk forskning är av beskrivande karaktär, av vad som görs och inte görs. Nu är det dags att testa vilka insatser som kan göras för att förebygga svårigheter, inte bara beskriva dem. Internationella studier visar att tidiga insatser kan förändra utvecklingen i en positiv riktning. Det kan till exempel handla om insatser för att stödja barns samspel i leksituationer eller för att stödja språkutvecklingen. Forskarskolan ger oss möjlighet att utveckla specialpedagogik i denna riktning, det vill säga praktiknära och experimentellt.

Hur ska det gå till?

– Forskarskolan i specialpedagogik är ett samarbete med Karolinska institutet, och universiteten i Jönköping, Karlstad och Linköping samt internationella samarbetspartner. Jag hoppas vi kan knyta ett tiotal doktorander med specialpedagogisk bakgrund till projektet, som blir multidisciplinärt med anknytning både till utbildningsvetenskap, handikappvetenskap, psykologi och barn- och ungdomspsykiatri. Vi ska testa metoder och arbetssätt i samarbete med lärare och förskollärare. Interventionsstudier är en komplicerad typ av forskning att genomföra, med nödvändig etikprövning, men det är ett angeläget arbete för att inhämta ny kunskap om effektiva insatser för att förebygga svårigheter och stödja utveckling och delaktighet.

Vad kommer arbetet att leda till?

– Jag hoppas på en ordentlig utveckling av det specialpedagogiska ämnet i Sverige och där är forskarskolan ett lyft inte bara för Stockholms universitet. Forskarskolan blir en plattform för att utveckla förskolans och skolans kunskapsbas så att mer effektiva insatser kan erbjudas barnen. Medlen ger möjlighet att utveckla specialpedagogiska forskarkurser, seminarier och forskningsprojekt som kan bli nationellt vägledande, och med starka länkar till det internationella forskningsfältet.

 

Gästprofessor Samuel Odom medverkar i forskarskolan

Samarbete sker också med professor Susan Sandall vid University of Washington.

Läs mer om Mara Westling Allodis forskning.