Åtgärder i korthet:

Fler vägar in i läraryrket: Medel tillförs fler kompletterande utbildningar (KPU) mot lärar- och förskollärarexamina samt vidareutbildning av lärare, VAL. Fler sommarkurser ska få ut lärare på arbetsmarknaden snabbare.

Stärkt kompetensutveckling: Läslyftet förstärks och förlängs till 2020, även Lärarlyftet II förlängs. Medel tillförs också kompetensutvecklingsinsatser för att säkerställa införandet av programmering i undervisningen.

Tidiga stödinsatser: Ytterligare medel tillförs läsa-, skriva-, räknagarantin. Skolplikten förlängs med ett år genom att förskoleklassen blir obligatorisk.

Språkinsatser för nyanlända: Förlängd satsning på utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Stärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever i åldern 13-16 år.

Kulturskolekliv: Lärosäten som erbjuder utbildningsvägar för kulturskolans lärare kan få möjligheter att göra ökade satsningar. Lärosäten som har konstnärliga utbildningar stimuleras att även erbjuda pedagogiska konstnärliga utbildningar.

Jämlikt skolsystem: Nytt statligt stöd för stärkt likvärdighet i skolan införs. De kommuner som får ta störst del av stödet är de med ett högt socioekonomiskt indexvärde.

Föräldrars delaktighet stärks: Föräldrars delaktighet i sina barns lärande ska underlättas. Regeringen föreslår studieförbundsinsatser inriktade på att öka föräldrars delaktighet i lärandet. 

 

Lärarsatsningar i budgetpropositionen för 2018.

Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning.