Sedan lärarutbildningarna från tidigare Lärarhögskolan integrerades i Stockholms universitets verksamhet 2008 har lärarutbildningens organisation inom universitetet kontinuerligt utvecklats (se fakta nedan). Vid sitt senaste möte beslutade Universitetsstyrelsen att Samordningsgruppen för lärarutbildningarna (SOL) ska avvecklas då den tjänat ut sin roll som centralt organ för universitetsgemensamma lärarutbildningsfrågor.

– Alla formella beslut som rör lärarutbildningens innehåll och utformning är sedan ett par år delegerade till de båda områdesnämnderna. Ett centralt organ med begränsat beslutsmandat fyller därmed ingen större funktion längre. Därför avvecklas nu SOL, säger Clas Hättestrand, prorektor och övergripande ansvarig för lärarutbildningarna.

Förstärkning av lärarutbildningsfrågorna

I samband med avregleringarna i högskoleförfattningarna 2011 infördes två områdesnämnder vid universitetet, Områdesnämnden för humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap. Sedan dess har flera åtgärder gjorts för att förstärka lärarutbildningsfrågorna i universitetets befintliga beslutsstruktur. I nämnderna finns representanter från institutioner verksamma inom lärarutbildning. Sedan 2015 finns också beredande organ för lärarutbildningsfrågor på respektive område som samarbetar kring verksamhetsnära frågor. Därtill har universitetsgemensamma programråd för varje lärarutbildning, som rapporterar till beredningarna, en viktig uppgift i att stärka kvaliteten i utbildningarna.

– Att integrera lärarutbildningarna i den ordinarie fakultets- och områdesorganisationen skapar mycket bra förutsättningar för samarbete mellan utbildningsvetenskap, ämnesdidaktik och ämneskurser i utbildningen. Det stärker också den vetenskapliga förankringen i lärarutbildningen. Universitetets organisationsmodell gör verkligen lärarutbildningen till hela universitetets angelägenhet, säger Clas Hättestrand.

 

Fakta: Utvecklingen av lärarutbildningarnas beslutsorganisation
2008

Lärarutbildningarna vid Lärarhögskolan integreras i Stockholms universitet. Lärarutbildningsnämnden skapas.

2011

Det nationella kravet på särskilt beslutsorgan för lärarutbildningar avskaffas. Fakultetsnämnderna tar över lärarutbildningsfrågorna. Samordningsgruppen för lärarutbildningarna bildas för att hantera fakultetsövergripande frågor.

2012

Universitetet inför kollegialt valda områdesnämnder för det naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området. Samordningsgruppen för lärarutbildningarna fortsätter att hantera områdesövergripande frågor.

2015

Förstärkt hantering av lärarutbildningsfrågor på områdesnivå i och med att respektive nämnd nu försetts med beredande organ för lärarutbildning.

2016

Universitetsgemensamma programråd skapas för att stärka kvaliteten i lärarutbildningarna. Programråden rapporterar till områdenas beredningar, vilket ytterligare förstärker den områdesgemensamma organisationen.

2018

Beslut kring lärarutbildningarna fattas av områdesnämnderna efter beredning på respektive område. Samordningsgruppen för lärarutbildningarna avvecklas. Övergripande strategiska lärarutbildningsfrågor diskuteras områdesgemensamt.

 

Relaterade länkar:
Lärarutbildningarnas berednings- och beslutsorganisation

Områdesnämnden för humanvetenskap och dess beredning

Områdesnämnden för naturvetenskap och dess beredning

Programråd för lärarutbildningarna

Institutioner som ansvarar för lärarutbildningarna