Lärarutbildningarna engagerar en stor del av universitetet och har en liknande berednings- och beslutsgång som övrig utbildning. Det innebär att beslut fattas av områdesnämnderna efter beredning inom respektive område. I det löpande arbetet fattas beslut nära verksamheten, vilket för det mesta fungerar bra.

Men det finns fortfarande frågor som inte har en tillfredsställande hantering. Det saknas till exempel ett samlat ansvar på operativ nivå för alla lärarutbildningar, som har mandat att fatta beslut och driva övergripande utvecklings- och förändringsarbete. Dessutom medför strukturella problem med den ekonomiska fördelningsmodellen att de ämnesdidaktiska institutionerna får svårigheter att skapa en ekonomi i balans.

En utredningsgrupp får nu i uppdrag att utreda en ändamålsenlig styrmodell och förslå var i organisationen det operativa och det strategiska ansvaret bör ligga. Utredarna ska också se över de ämnesdidaktiska institutionernas förutsättningar, och vilka övriga samordningsvinster som kan uppnås utan att lärarutbildningarna förlorar styrkan i att vara hela universitetets angelägenhet.

Utredningsgruppen består av Clas Hättestrand, prorektor med ansvar för övergripande lärarutbildningsfrågor; Annika Ullman, ordförande i beredningen för lärarutbildning på det humanvetenskapliga området (BULA); Ken Benson, vice ordförande för BULA; Björn Birgersson, ordförande i det naturvetenskapliga områdets lärarutbildningsberedning (LUS); och Hanna Sveen, utbildningsledare för övergripande lärarutbildningsfrågor, Ledningssekretariatet.

Utredningen genomförs fram till den 15 oktober 2020.