Clas Hättestrand

Den här hösten har äntligen Stockholms universitets nya modell för VFU-samverkan med skolor och skolhuvudmän sjösatts! Det har varit en lång process under nästan ett decennium som har lett hit. Redan 2010 togs de första stegen genom att universitetet på eget initiativ startade en pilotverksamhet med övningsskolor för verksamhetsförlagd utbildning. Under 2012 skalades den verksamheten upp genom att universitetet då fick ett särskilt uppdrag från regeringen att starta en försöksverksamhet med övningsskolor, eller ”särskilt utvalda VFU-skolor” som det hette i uppdraget. Projektet utvärderades flera gånger under resans gång och det var tydligt att kvaliteten i VFU:n gynnades av till exempel ökad koncentration av studenter, ökat engagemang från skolledningar och lokal handledarutbildning.

Uppdragets namn, ”särskilt utvalda VFU-skolor”, rymmer dock en av utmaningarna med övningsskolor. Genom att välja ut några få enskilda skolor, ett drygt 20-tal för Stockholms universitets del, kunde särskilda resurser kanaliseras dit med förbättrade förutsättningar för VFU som följd. Men det betydde också att bara en mindre andel av universitets lärarstudenter kunde ta del av försöksverksamheten. Att skala upp den modellen till att omfatta universitetets samtliga 3000-4000 studenter som varje termin gör sin VFU skulle bli minst sagt resurskrävande!

Parallellt med att universitetets övningsskoleprojekt avslutades under 2018 har arbetet med att utforma en likvärdig VFU av hög kvalitet pågått, i tät samverkan med skolhuvudmän i regionen. Den modell som vi nu lanserar innebär att vi även fortsättningsvis kommer att samverka med ett begränsat antal enheter och satsa resurser på dessa, men där varje enhet består av ett kluster av skolor. Dessa kluster kan nu gemensamt ta del av det som vi från universitetet kan erbjuda i form av t ex handledarutbildningar och professionsutvecklande seminarier, och vi kan koncentrera våra studenter till de skolor som ingår i kluster.

Uppbyggnaden av kluster har nu alltså inletts denna termin genom ett samarbete med fyra av Stockholmsregionens kommuner, och redan har några hundra studenter fått sin första VFU-placering inom något av dessa kluster. Vi kommer succesivt att skriva avtal med fler kommuner, med målet att inom några år placera samtliga studenter inom kluster. Det är glädjande att vi i våra samtal med skolhuvudmännen mötts av stor entusiasm och engagemang i uppstarten, och det finns en tydlig vilja att tillsammans med oss utveckla klustermodellen.

Vi ser nu verkligen fram emot att inom ett par år kunna ha en gemensam högkvalitativ VFU-modell för samtliga lärar- och förskollärarstudenter som läser vid Stockholms universitet!
 

Clas Hättestrand