Camilla Lindahl visar ordet "kemi" på teckenspråk.
Camilla Lindahl tecknar ordet "kemi". Foto: Göran Zetterberg.

Lärarbristen och komplicerade behörighetsregler gör att specialskolan har svårt att hitta lärare som kan undervisa både på teckenspråk och svenska. För att möta framtida pensionsavgångar i specialskolan startar universitetet i höst en tvåspråkig grundlärarutbildning för den som vill undervisa på både teckenspråk och svenska i årskurserna 4-6.

Riktar sig till teckenspråkskunniga

Utbildningen riktar sig till redan teckenspråkskunniga. Det kan vara döva som har formell kompetens i teckenspråk, eller hörande som har kompetens i teckenspråk men saknar formella betyg, till exempel hörande barn till döva föräldrar eller personer med tolkutbildning som ser lärarjobbet som en ny utmaning.

– Sökande som inte har någon dokumenterad teckenspråksutbildning får göra ett teckenspråkstest, säger B-O Molander, docent och lärarutbildare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Han har forskat om dövas lärande i mer än femton år och är en av dem som tagit fram utbildningen, tillsammans med institutionskollegan Camilla Lindahl, forskare och lärarutbildare som själv är döv och som också har lång erfarenhet av undervisning i specialskolan. Camilla Lindahl kommer att ha det övergripande ansvaret för utbildningen, som har planerats i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Bör ge behörighet för specialskolan

Studenterna kommer att samläsa med andra lärarstudenter på grundlärarprogrammet mot årskurs 4-6, och i samtliga kurser finns inslag om teckenspråkig tvåspråkighet. Extra undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och studiebesök. Utbildningen grundar sig på aktuell forskning om undervisning i teckenspråkig tvåspråkig miljö. Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är för dessa studenter i första hand förlagd till olika specialskolor.

Så var det haken med behörigheten. För att få fast anställning i specialskolan krävs, förutom lärarexamen, också speciallärarexamen. Camilla Lindahl och B-O Molander har stora förhoppningar om att behörighetsfrågan är löst tills de nya tvåspråkighetslärarna tar examen.

– Vi arbetar för att den nya utbildningen ska ge behörighet till specialskolan och att de framtida lärarna ska få dispens från rådande behörighetsregler. Det nödvändiga med undervisning i specialskolan är att den är tvåspråkig och att döva barn får undervisning som utvecklar såväl teckenspråk som svenska. Den här utbildningen ger precis den kompetens vi bedömer att en tvåspråkig lärare i specialskolan ska ha, säger B-O Molander.

 

Fakta Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning:

 

Läs mer om B-O Molanders forskning här.

Camilla Lindahl disputerade med en avhandling om tvåspråkigt meningsskapande i naturvetenskap.