Universitetet erbjuder redan en treårig kandidatutbildning i estetiska ämnenas didaktik med inriktning på drama/teater som riktar sig till den som vill arbeta med barn och unga på deras fritid, främst inom kulturskolan. I och med regeringens satsning på det så kallade Kulturskoleklivet är det nu möjligt att ge en kortare utbildning på 90 hp, det vill säga 1,5 år.

Ketil Thorgersen.

– Kulturskoleutredningen som kom för några år sedan föreslog en satsning på högre utbildning så det är del av ett längre projekt att stärka kulturskolan. Flera av kurserna kan läsas även som fristående kurser, säger Ketil Thorgersen, lärarutbildare och lektor i musikpedagogik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Flera konstnärliga inriktningar

Det nya programmet blir en bred utbildning för deltagare från olika estetiska uttrycksområden. Inriktningarna som kan väljas är drama/teater, musik eller bild. Universitetet samarbetar med Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms konstnärliga högskola att ge utbildningen. Tillsammans kan lärosätena erbjuda en större palett med kurser som kompletterar snarare än konkurrerar med varandra.

Kombinera med arbete

Ketil Thorgersen hoppas att skolhuvudmännen kommer att se nyttan med utbildningen så att befintliga lärare i kulturskolan kan komma loss för att gå utbildningen.

– Vi planerar att lägga undervisningen koncentrerat så att deltagarna kan läsa på heltid och arbeta två dagar per vecka. Det brukar fungera om man gör det på den begränsade tiden av tre terminer. Sedan kan man ju hoppas att befintliga lärare får löneförhöjning efter utbildningen. De kommer i alla fall att känna sig mer kompetenta att undervisa.

Fokus på aktionsforskning

Fokus i utbildningen kommer att ligga på att studenterna lär sig att utveckla en egen pedagogisk verksamhet med nära anknytning till forskning.

– Vi lägger mycket vikt vid att nå positiva synergieffekter med hjälp av aktionsforskningsliknande upplägg där praktiskt och konstnärligt arbete varvas med reflektion och vetenskapligt skrivande och läsande. På så sätt blir utbildningen mer angelägen för den pedagogiska verksamhet som läraren kanske redan bedriver i kulturskolan, och huvudmannen får valuta för att läraren är ledig för studier.

Forskar för fler elever till kulturskolan

Den didaktiska forskningen kring lärande inom fältet frivilliga verksamheter, såsom kulturskolan, är eftersatt. För att råda bot på detta har Ketil Thorgersen tillsammans med några forskarkollegor satt ihop en forskargrupp som vill ta sig an området. Närmast ligger ansökan om medel för ett treårigt projekt för att bedriva praktikutvecklande forskning i kulturskolan. Tillsammans med kommunerna Stockholm, Botkyrka och Eksjö vill forskarna utveckla pedagogiska metoder, verktyg och organisationsformer med syfte att kulturskolan ska nå en större bredd av deltagare.

– Kulturskolan har problem att nå de elever i samhället som behöver den mest, de som har sämre kulturellt kapital, som invandrare och elever med funktionsvariation. Vi vill driva frågan om breddat deltagande aktivt med lärare och verksamheter. Det passar väl in i Kulturskoleklivet och den nya utbildningen, säger Ketil Thorgersen.

 

Läs mer:
Propositionen En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnenas didaktik – drama/teater, 180 hp.

Ketil Thorgersens forskning och undervisning.