De forskningsfrågor som formuleras i praktiknära forskning är utifrån professionens behov för att förstå lärande bland barn, elever och studenter. Det innebär att lärare och forskare forskar tillsammans så att lärande sker under forskningsprocessen. Den kunskap som genereras ska användas i verksamheterna och är avsedd att stärka utbildningarnas vetenskapliga grund.

Uppdraget till utredaren Cecilia Christersson, vice rektor vid Malmö högskola, har varit att kartlägga och redogöra för befintlig samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning. Därtill att redovisa vad som kan utgöra hinder för långsiktig samverkan och föreslå hur lärosäten och skolhuvudmän kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga grund som utbildning ska vila på.

Utredningen föreslår sex rekommendationer till lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar:

 • Att ha en gemensam ingång för samverkan kring lärar- och förskollärarutbildningar och relaterad forskning.
 • Tydligare forskningsintegrera VFU och utbildning.
 • Premiera samverkan i forskning och utbildning.
 • Arbeta för att attrahera motiverade studenter som är väl informerade om vad deras utbildning och framtida yrke innebär.
 • Att inom ramen för forskares och lärares arbetsuppgifter skapa utrymme för samverkan kring såväl praktiknära forskning som lärar- och förskollärarutbildningar.
 • Att säkerställa att medel för praktiknära forskning avsätts inom ramen för det interna resursfördelningssystemet.

Regeringen rekommenderas att:

 • överväga en översyn av examensbeskrivningarna för lärar- och förskollärarexamina.
 • säkerställa att lärosätena tilldelas medel för forskning som står i proportion till lärar- och förskollärarutbildningarnas volym.
 • uppdra åt lämplig myndighet att göra en översikt över befintlig finansiering för praktiknära forskning.
 • överväga en strategisk satsning på medel till behovsmotiverad forskning som inkluderar praktiknära forskning i nästa forskningspolitiska proposition.
 • fortsätta verka för att praktiknära forskning ska ingå i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation.
 • förtydliga uppdraget till försöksverksamheten med praktiknära forskning.
Illustration över förbättringsloop.
Källa: Utbildningsdepartementet

 

Relaterade länkar:

Utredningen Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19

Stockholms universitet har bedrivit praktiknära forskning sedan 2009.

Prorektors krönika: Att samverka i skolforskning.