– Det är i undervisningen det händer. Det är där eleverna utvecklar kunskaper och förmågor. Därför måste vi ha fokus på allt som kan stärka undervisningen, sa utredaren Björn Åstrand, när han presenterade det nya professionsprogrammet.

Professionsprogrammet utgår från vetskapen att undervisningsskicklighet utvecklas över tid och under vissa förutsättningar samt att en lärare under sitt yrkesliv genomgår flera faser, från nyexaminerad till en allt mer erfaren och skicklig lärare.

Utredningen föreslår fyra nationellt reglerade kompetensnivåer för legitimerade lärare: legitimerad lärare, erfaren lärare, meriterad lärare samt särskilt meriterad lärare. Motsvarande nivåer ska finnas för förskollärare. Därtill föreslås två kompetensnivåer för rektorer: rektor och meriterad rektor - och motsvarande för förskolechefer.

Professionsprogrammets tre byggstenar:

Professionsprogrammet bygger på tre antaganden:

  • att det behövs ett samlat och förstärkt grepp för utveckling av lärares och rektorers yrkesskicklighet, det vill säga professionsprogrammet behöver en kompetensutvecklande del.
  • att det behövs tydliga beskrivningar av lärar- och rektorskompetens från grundläggande nivå upp till mycket avancerad nivå liksom tillförlitliga processer för att identifiera och erkänna olika nivåer av kompetens, och
  • att det behövs mer utvecklade modeller för att använda kompetens så att identifierad och erkänd kompetens kan användas mer strategiskt.

Det har inte varit utredningens uppgift att föreslå vilken organisation eller myndighet som ska ansvara för professionsprogrammet. I betänkandet används begreppet ”funktionen” för den ännu ej bestämda organisationen.

Utredningen föreslår att funktionen på sikt blir en tydlig nod för att avgöra vilka kompetensutvecklingsinsatser som ska erbjudas nationellt. I funktionen bör representanter för bland annat professioner, huvudmän och universitet och högskolor gemensamt, och utifrån en given ekonomisk ram, analysera behovet av och planera nationella insatser. Motsvarande arbete bör också genomföras av parterna regionalt.

Illustration över stöd för utveckling.
Källa: Utbildningsdepartementet.

 

Organisationsfrågan hanteras av 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) som lämnar sina förslag i juni 2018.

 

Läs hela betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, SOU 2018:17