Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling.
Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling.

Sedan den första juli i år är Clas Hättestrand prorektor med yttersta ansvar för lärarutbildningarna. Han är professor i naturgeografi och har som forskare ägnat sig åt att beskriva och förstå utvecklingen av istidernas glaciärer och inlandsisar kopplat till klimatvariationer. Som en del av prorektorskapet är han också ordförande i den beredning som ansvarar för kvalitetssäkringen av universitetets utbildningar. Redan i höst startar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ett pilotprojekt där några av landets lärarutbildningar utvärderas. Men Clas känner ingen oro inför kommande utvärderingar.

– Det gjordes en stor förändring av lärarutbildningen i och med 2011 års lärarutbildningsreform. Vi har sedan dess jobbat mycket med utvecklingen av lärarutbildningarna. Skulle vi få kritik från UKÄ – det utgår jag från att vi kommer att få på vissa aspekter av utbildningen, oavsett vad det totala omdömet blir – då ska vi ta tillvara det och utveckla utbildningarna ytterligare.

Forskningsmedel behövs

Inte desto mindre tillstår han att det är en stor utmaning att organisera, hantera och kvalitetssäkra universitetets alla olika lärarutbildningar. Det arbetet underlättas framöver med hjälp av ett tiotal nya programråd som får till ansvar att följa upp lärarprogrammens kvalitet i en årlig programrapport och föreslå förändringar av programmen.

En annan viktig utmaning är att möta lärarbristen med fler utbildade lärare.

– Ett grovt överslag ger vid handen att Stockholms universitet skulle behöva anta ungefär femtio procent fler lärarstudenter för att kunna klara av behoven. Vi tilldelades 415 nya platser till lärarutbildningarna i budgetpropositionen. Det är bra. Flera utbildningar har flera förstahandssökande per plats. Men vi tycks inte få några extra forskningsresurser till utbildningsvetenskap. Det är ett stort problem. För att klara av de nya utbildningsplatserna måste vi nyrekrytera universitetslärare. Och ska vi bibehålla hög kvalitet på utbildningarna och en nära koppling mellan utbildning och forskning behöver dessa lärare också få forskningsresurser.

Vill inspirera till kunskapsinhämtning

Själv undervisar Clas så bra att han härom året utsågs till Årets lärare inom naturvetenskap. En utnämning han tror har sin grund i att han lägger stor vikt vid att inspirera studenterna att själva inhämta kunskap.

– Min roll som lärare är att förmedla kunskap, att hjälpa studenterna att själv inhämta kunskap och att inspirera och entusiasmera studenterna. Jag tillåter mig att vara personlig så att inte ämnet blir för abstrakt. Jag är nog en god gammeldags lärare som är bra på att förklara på den nivå där studenterna befinner sig.

Mycket är också vunnet av själva ämnet geovetenskap, menar han. Fältstudier ger tid att utveckla resonemang och bidrar till en otvungen relation med studenterna.

– Geovetenskap och geologi är ämnen som inte finns i skolan. Många studenter får därför en förståelse för vad ämnena verkligen innebär först när de kommer till universitetet, även om de fått smaka på delar av dem i skolgeografin. Det bäddar för många aha-upplevelser.

 

Relaterat: Så ska lärarutbildningens kvalitet stärkas