Regeringen ger Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet i uppdrag att tillsammans med kommuner och friskolor initiera forskningssamarbeten som kommer att bedrivas på skolor och i klassrum. Universiteten ska tillsammans med övriga medverkande sprida resultaten av försöksverksamheten och de olika samverkansmodeller som används.

– Sverige har legat efter när det kommer till att koppla ihop den senaste skolforskningen med själva undervisningspraktiken och lärarnas dagliga arbete. Det måste vi ändra på. På samma sätt som vi förväntar oss att en läkare ställer diagnos och ordinerar medicin utifrån den senaste kunskapen så ska den undervisning som barn och elever möts av i skolan vara vetenskaplig grundad, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i regeringens pressmeddelande.

Regeringen har dessutom tillsatt en utredning som ska föreslå hur lärosäten som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning tillsammans med kommuner och friskolor. Utredaren ska även redogöra för befintlig samverkan kring praktiknära forskning samt redovisa vad som utgör hinder för samverkan och presentera förslag på olika modeller för att främja praktiknära skolforskning.

Cecilia Christersson, vice rektor vid Malmö högskola, utses till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.

Regeringens pressmeddelande

Utredningsdirektiv