B-O Molander, kommenterar innehållet i artikeln: Lärararutbildningen kritiseras - saknar andraspråksinlärning.

I det utvecklingsarbete som pågår av lärarutbildningarna på Stockholms universitet är ett av syftena att förstärka professionsinriktningen och att anpassa utbildningarna till de krav som ställs i dagens skola. Där är ett andrapråksperspektiv centralt i och med att många elever har en annan språklig bakgrund än svenska som modersmål. Nationellt centrum för svenska som andraspråk kommer med all säkerhet att bidra med värdefulla insatser i såväl utvecklingsarbete som utbildningarna.

Men det är också viktigt att kunskapen om andraspråk kommer ut till redan yrkesverksamma lärare. Stockholms universitet har nyligen inlett ett samarbete med några av regionens kommuner angående skolutveckling på vetenskaplig grund, kallat Lärare 3.0. Flera kommuner har varit väldigt tydliga med att kunskap om undervisning och lärande i ett flerspråkighetsperspektiv är ett av de områden som prioriteras högt. Det har utmynnat i ett projekt där Nationellt centrum för svenska som andraspråk fått i uppdrag att delta i skolutveckling för att stärka andraspråksperspektivet.