Maria Andrée och Inger Eriksson är vetenskapliga ledare för STLS. Foto: Pedagog Stockholm.
Maria Andrée och Inger Eriksson är vetenskapliga ledare för STLS. Foto: Pedagog Stockholm.

Regeringen har gett universiteten i Uppsala, Göteborg, Umeå och Karlstad uppdraget att samordna en försöksverksamhet för hur universitet och skolor kan samverka kring praktiknära forskning. Övriga lärosäten har nu fått anmäla sitt intresse för att delta i arbetet och från Stockholms universitets sida grundar sig intresset i en lång erfarenhet av undervisningsutvecklande forskning- och utvecklingsprojekt i samverkan med lärare.

Universitetet bedriver praktiknära forskning tillsammans med lärare inom en samverkansplattform som benämns Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS). Sedan 2009 har lärare deltagit i forskningsprojekt som syftar till att utveckla undervisningen och stärka den vetenskapliga grunden. Och intresset har vuxit under åren, berättar Maria Andrée, en av de vetenskapliga ledarna för STLS, tillika docent och prefekt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

– Vi ser ett starkt intresse från skolhuvudmän och skolledare. Från starten samarbetade vi med Stockholms stad och Botkyrka. Sedan har Nacka kommun och friskolorna Fryshuset och Kunskapsskolan tillkommit.

Synliggör elevernas kunskaper

Lärare i de deltagande skolorna kan ansöka hos sina respektive huvudmän om att medverka i forskningsprojekt som kallas ramprojekt och förväntas då delta en halv dag i veckan i ett större projekt som koordineras av lektorer och doktorander under handledning av vetenskapliga ledare, som Maria Andrée själv. En lärargrupp kan också ansöka om medel för ett mer självständigt forsknings- och utvecklingsprojekt som de arbetar med en hel dag i veckan i två år. Lärargruppen får då stöd, handledning och möjlighet att delta i seminarier inom STLS. Många projekt handlar om hur undervisningen kan utvecklas, vad eleverna ska lära sig och hur elevers kunskaper kan göras synliga för bedömning.

– Jag leder ett ramprojekt som undersöker hur undervisning kan utformas för att stödja utvecklingen av förmågan till systematiskt undersökande i naturvetenskap. Det är ett ganska vitt formulerat mål som behöver preciseras hela vägen från grundskolan till gymnasieskolan. Vad innebär det att utveckla förmåga till systematiskt undersökande i olika årskurser och inom olika naturvetenskapliga ämnesområden? Mer precist tittar vi på hur lärare kan stötta eleverna i att formulera frågor som blir naturvetenskapligt undersökningsbara, säger Maria Andrée.

Pilotprojekt med lärarstudenter

En utmaning för det framtida arbetet med universitetets samverkan kring praktiknära forskning är att skapa en organisationsstruktur som är tillräckligt robust så att fler lärare och huvudmän kan ansluta sig till forskningsverksamheten. Och att knyta verksamheten närmare lärarutbildningen. Där finns det intressanta erfarenheter att ta avstamp ifrån, menar Maria Andrée.

– Det finns absolut en möjlighet att stärka kopplingen mellan lärarutbildningen och denna form av forskningsverksamhet. Vi har haft ett pilotprojekt med Kungsholmens gymnasium där lärarstudenter inom sin verksamhetsförlagda utbildning blir delaktiga i skolans FoU-verksamhet och gör sina självständiga arbeten med anknytning till den. Lärare har sedan tagit med sig sina VFU-studenter till våra möten inom STLS när vi diskuterat analys och design av forskningen.

Absoluta krav på publicering

Det arbete som lärarna bedriver inom STLS syftar inte bara till lokal skolutveckling eller enskilda lärares kompetensutveckling. Kravet på publicering, i form av en utvecklingsartikel eller en artikel i en vetenskapligt granskad forskningstidskrift, gör att arbetet lättare kan delas med andra lärare. Därmed kan projekten bidra till lärares professionella kunskapsbas. Majoriteten av projekten presenteras också på den årliga konferensen Lärarnas forskningskonferens, som ges under höstlovet. I år deltog över 350 personer som erbjöds ett femtiotal parallella presentationer.

Den av regeringen initierade försöksverksamheten ska pågå 2017-2021. Senast den 1 mars 2018 ska en särskild utredare ska föreslå hur lärosäten och huvudmän kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning.
 

Fakta STLS:

  • Stockholm Teaching & Learning Studies är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Syftet är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet.
  • STLS är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet.
  • FoU-projekten koordineras och bedrivs av sju ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken koordineras av lektorer och doktorander under handledning av de vetenskapliga ledarna docent Maria Andrée och professor Inger Eriksson vid Stockholms universitet.


Läs mer om STLS på Stockholms stads webbsida.

Book of abstracts, LFK 2017.

Regeringsuppdraget om praktiknära forskning.