Flera internationella tester visar att tvåspråkiga elever som har svårigheter i undervisningsspråket presterar sämre i skolan. Men med enkla medel kan de hjälpas att utveckla sitt lärande, trots att läraren inte behärskar deras modersmål. Att låta eleverna få använda sitt modersmål i grupparbeten är ett sätt.

– Avancerade konversationer är svåra för eleverna att ha på svenska. Men när elever med samma modersmål fick arbeta tillsammans i grupp gick det bättre, säger Zenyep Ünsal.

Hon har nyligen lagt fram sin avhandling som fokuserar på tvåspråkiga elever under naturvetenskapslektioner och hur elever som har svårt för svenskan kan stöttas.

– En stor upptäckt var att enkla vardagsord var svåra för eleverna. Läraren pratade om starka baser som propplösare i vasken. Men vad är ”vask”? Då underlättade läraren för eleverna genom att använda bilder och att rita. Eleverna sinsemellan översatte och hjälpte varandra med hjälp av modersmålet.

Vidgar synen på kunskap

Vi behöver vidga synen på vad naturvetenskaplig kunskap är, menar Zeynep Ünsal. Den uttrycks inte bara via språket. Elever lär och uttrycker kunskap även med hjälp av andra resurser såsom gester, bilder och konkret material.

– En elev som skulle förklara två joner som stöter bort varandra råkade säga ”stöttar varandra”, men visade med händerna hur jonerna stötte bort varandra. Det visar att även gester stödjer elevernas lärande och blir en resurs att använda i klassrummet.

Också konkreta material, som bruksföremål, underlättar för eleverna.

– Vad betyder det att en lampa är ”av” och ”på”? Genom att använda en lampa och visa detta kunde läraren gå vidare i lektionen. Vardagsord har med naturvetenskap att göra. Det är inte bara det vetenskapliga innehållet som behöver förklaras.

Ordbok på proven

En annan form av stöd som Zeynep Ünsal förespråkar är att eleverna får använda ordböcker på proven.

– Det är svårt att svara om man inte vet frågan. Under proven fick eleverna inte prata på sitt modersmål med varandra, men det hade funkat med enkla ordböcker så de kunde slå upp orden.

Många lärare, inte bara inom språk, är intresserade av tvåspråkighet och vill hjälpa sina elever, konstaterar Zeynep Ünsal. Men kvar finns också uppfattningen att användningen av modersmålet försenar svenskan.

– Modersmålet är en resurs som stödjer elevernas lärande i naturvetenskap. Det är viktigt att vi uppmärksammar det i lärarutbildningen så att ämneslärare får kunskap om tvåspråkighet.

Zeynep Ünsal disputerade den 15 september med avhandlingen ”Bilingual students' learning in science: Language, gestures and phyiscal artefacts”. Läs avhandlingen här.