Skolkommissionen har haft till uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

Kompetensförsörjning till skolväsendet

Kommissionen föreslår bland annat en förstärkt lärarutbildning med en mer omfattande praktisk och verksamhetsförlagd inriktning på utbildningarna, att den praktiknära forskningen förstärks och utvecklas, och att ett avtal, motsvarande vårdens ALF-avtal, lägger ny grund för samarbete mellan lärosäten och skolhuvudmän.

Skolkommissionen föreslår också en statlig satsning på inrättande av så kallade excellenta centra för lärarutbildning. Vidare föreslås att en nationell funktion för lärar- och skolledarutveckling inrättas och ett karriärlångt professionsprogram för lärare och skolledare.

– Förslaget om excellenta centra för lärarutbildningen är extra intressant. Lärarutbildningen har inte den centrala roll på lärosätena som den förtjänar, sa ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, under den direktsända pressträffen i Rosenbad.

Övriga förslag i korthet:

  • Stärkt huvudmannaskap: Resultatdialoger och skolgranskningar, riktat stöd, systematiskt kvalitetsarbete, samarbet och erfarenhetsutbyte.
  • Aktivt skolval och minskad skolsegregation: Aktivt skolval och gemensam antagning, allsidig social sammansättning, saklig och relevant kvalitetsinformation, förändrade urvalsregler.
  • God miljö för lärande och utveckling: Trygghet och studiero, stöd och stimulans, samt elevhälsa.
  • Kärnuppgifterna undervisning och skolledning: Stödjande strukturer, digitalisering, administrativ förenkling.
  • Ökad nationell resursstyrning: Behovsinriktad tilldelning, miniminivåer för resurser, riktvärden till skolenheter.

 

Läs hela betänkandet, SOU 2017:35

Skolkommissionens uppdrag och ledamöter

Kommissionens ordförande sammanfattar förslagen på DN Debatt

Professor Mara Westling Allodi om särskilt stöd, i tidn Specialpedagogik