Stockholms universitet och KTH har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom lärarutbildning, inte minst inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Lärosätena har mångårig erfarenhet av att erbjuda KPU inom de ämnen som regeringen prioriterat för satsningen: matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Utöver detta har Stockholms universitet även mångårig erfarenhet av att ge KPU i moderna språk.

Uppdraget att under perioden 2016–2021 anordna KPU som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå går också till universiteten i Umeå och Karlstad.

Enligt promemorian ska utbildningen avse utbildningsvetenskaplig kärna motsvarande 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 30 högskolepoäng.

I arbetet med att driva utbildningen ingår dessutom att administrera det utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden som avses utgå till de studerande. Umeå universitet ska samordna anordnandet av utbildningarna samt sammanställa och lämna underlag för rekvisition till Skolverket från samtliga deltagande lärosäten.

Regeringen räknar med att satsningen möjliggör en fördubbling av antalet lektorer i den svenska skolan.

 

Regeringens pressmeddelande

"Också moderna språk bör ingå i KPU för forskarutbildade"

Promemorian Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen