En statistisk analys från UKÄ fördjupar kunskapen om den framtida lärarbristen genom att studera behoven av behöriga lärare i specifika undervisningsämnen. Analysen fokuserar på dem som hittills har tagit en examen mot årskurs 7–9 eller gymnasieskolan och redovisar antalet examinerade per undervisningsämne samt utvecklingen över tid. Andelen med respektive undervisningsämne jämförs också mot fördelningen av timmar i timplanen och relateras till de framtida behov som Skolverkets prognoser visar.

Det finns ett fortsatt behov av lärare i högstadiet och gymnasiet i samtliga undersökta ämnen, men risken för brist väntas bli större i vissa ämnen, i synnerhet i årskurs 7–9. Bland annat gäller det för matematik, svenska som andraspråk, naturvetenskap, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

– Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer rapporterar många arbetsgivare en brist på nyutexaminerade ämneslärare i matematik och naturorienterande ämnen, främst i högstadiet men även i gymnasieskolan. Historia är ett av de ämnen där de framtida lärarbehoven ser ut att stämma bäst överens med antalet som förväntas ta en examen, om lika många väljer ämnet även framöver, säger Julia Elenäs, utredare på UKÄ som ansvarat för analysen.

I analysen redovisas även nybörjare och examinerade inom all lärarutbildning, och för första gången redovisas dessutom antalet som har tagit en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, fördelat på de tre fördjupningsområdena.

 

Läs hela pressmeddelandet från UKÄ och ladda ner analysen här.